Curso de Práctica Profesional. Edición Pontevedra. Descontos adicionais.

10 Out 2018

Descontos adicionais para novos colexiados.

Duración total: 20 horas [5 sesións de 4 horas cada unha, en horario de tarde]

Datas e lugar de celebración:
Pontevedra,  29 e 30 de outubro; 5, 6 e 7 de novembro

O próximo 29 de outubro comenza a edición de Pontevedra do curso de práctica profesional. Nas edicións deste curso xa celebradas en Vigo, A Coruña, Lugo e Ourense participaron un total de 116 alumnos.

Este curso nace da vontade de facilitar aos arquitectos unha ferramenta de axuda na necesaria actualización nos aspectos esenciais relacionados co exercicio da nosa profesión nos diferentes ámbitos. Para iso, exponse, a nivel xeral, os principais aspectos e os problemas máis habituais do exercicio profesional.

Os contidos do curso articúlanse como un percorrido polos diferentes traballos que desenvolvemos:

 • O proceso proxectual e construtivo, seguindo a secuencia habitual de desenvolvemento temporal das diferentes fases do traballo: as fases previas, o proxecto, a dirección de obra, etc.
 • A tramitación municipal de obras e actividades (licenzas e outras autorizacións administrativas)
 • O que chamamos “outros traballos“, que inclúen os IEE, informes, ditames, valoracións e tasaciones, parcelacións urbanísticas, memorias de actividade, etc.

Esta secuencia permite integrar ademais outras temáticas de gran relevancia, de carácter xeral ou relacionadas con cada unha das fases concretas, sobre aspectos transversais cuxo coñecemento é imprescindible para o desenvolvemento profesional dos arquitectos, como son:

 • Conceptos básicos da sinatura electrónica.
 • Principais aspectos tecnolóxicos relacionados coa profesión.
 • Algunhas cuestións de tipo xurídico e administrativo (por exemplo, o contrato privado: como contratar e ser contratados)
 • estimación dos custos derivados do noso traballo.
 • A tramitación colexial (visado obrigatorio, voluntario, rexistro)
 • Unha mesa redonda que serve de peche do curso na que participan compañeiros que exercen a profesión en diferentes ámbitos, e que ofrecen diferentes visións e camiños profesionais para explorar.

O desenvolvemento temporal deste curso organízase en cinco sesións presenciais máis o complemento dunha plataforma on line a través da que se porá a disposición dos alumnos documentación relacionada cos contidos tratados, modelos, e outras actividades complementarias, como tests de autoevaluación. A través dela, os alumnos poderán tamén trasladar a cada un dos profesores, na súa maioría traballadores do COAG, as dúbidas ou consultas que poidan xurdirlles en relación ás materias desenvolvidas.
Dado o interese xeral deste curso, tratouse de facilitar a participación de todos aqueles que esteades interesados establecendo uns importes de matrícula moi reducidos, ademais de importantes descontos para os colexiados que se están iniciando na práctica profesional da arquitectura, para os que este curso é tamén unha importante ferramenta de axuda.
máis información, programa completo e inscrición aquí

……….

Descuentos adicionales para nuevos colegiados.

Duración total: 20 horas [5 sesiones de 4 horas cada una, en horario de tarde]
Fechas y lugar de celebración:

 • Pontevedra, 29 y 30 de octubre; 5, 6 y 7 de noviembre 

El próximo 29 de octubre comienza la edición de Pontevedra del curso de práctica profesional. En las edificiones de este curso ya celebradas en  Vigo, A Coruña, Lugo e Ourense participaron un total de 116 alumnos.

Este curso nace de la voluntad de facilitar a los arquitectos una herramienta de ayuda en la necesaria actualización en los aspectos esenciales relacionados con el ejercicio de nuestra profesión en los diferentes ámbitos. Para ello, se exponen, a nivel general, los principales aspectos y los problemas más habituales del ejercicio profesional.

Los contenidos del curso se articulan como un recorrido por los diferentes trabajos que desarrollamos: 

 • El proceso proyectual y constructivo, siguiendo la secuencia habitual de desarrollo temporal de las diferentes fases del trabajo: las fases previas, el proyecto, la dirección de obra, etc.
 • La tramitación municipal de obras y actividades (licencias y otras autorizaciones administrativas)
 • Lo que llamamos “otros trabajos”, que incluyen los IEE, informes, dictámenes, valoraciones y tasaciones, parcelaciones urbanísticas, memorias de actividad, etc.

Esta secuencia permite integrar además otras temáticas de gran relevancia, de carácter general o  relacionadas con cada una de las fases concretas, sobre aspectos transversales cuyo conocimiento es imprescindible para el desarrollo profesional de los arquitectos, como son:

 • conceptos básicos de la firma electrónica.
 • principales aspectos tecnológicos relacionados con la profesión,  
 • algunas cuestiones de tipo jurídico y administrativo (por ejemplo, el contrato privado: cómo contratar y ser contratados)
 • la estimación de los costes derivados de nuestro trabajo.
 • la tramitación colegial (visado obligatorio, voluntario, registro)
 • el curso se cierra con una mesa redonda en la que participan compañeros que ejercen la profesión en diferentes ámbitos, y que ofrecen diferentes visiones y caminos profesionales para explorar.

El desarrollo temporal de este curso se organiza en cinco sesiones presenciales más el complemento de una plataforma on-line a través de la que se pondrá a disposición de los alumnos documentación relacionada con los contenidos tratados, modelos, y otras actividades complementarias, como tests de autoevaluación. A través de ella, los alumnos podrán también trasladar a cada uno de los profesores, en su mayoría trabajadores del COAG, las dudas o consultas que puedan surgirles en relación a las materias desarrolladas.

Dado el interés general de este curso, se ha tratado de facilitar la participación de todos aquellos que estéis interesados estableciendo unos importes de matrícula muy reducidos, además de importantes descuentos para los colegiados que se están iniciando en la práctica profesional de la arquitectura, para los que este curso es también una importante herramienta de ayuda.

más información, programa completo e inscripción aquí

Compartir