Praza de Arquitecto en réxime de interenidade – A Estrada

Praza de Arquitecto en réxime de interenidade – A Estrada

Convocatoria en réxime de interinidade dunha praza de arqutiecto/a en substitución do seu titular, que se atopa en situación de comisión de servicios, polo procedemento de oposición libre. A devandita praza está integrada, segundo o Estatuto Básico do Empregado...