Representantes colexiais

Tal e como se anunciou na Circular 19 2019, a Xunta de Goberno adoptou o acordo de nomeamento dos representantes nas Comisións, Servizos, Grupos de Traballo e relación de cargos de representación.

A Xunta de Goberno, nas súas sesións 12/2019 de 1 de agosto e 13/2019 de 12 de setembro, ao tratar os puntos relativos a “Informe sobre a relación de cargos de representación a designar pola Xunta de Goberno. Proposta de acordos ao respecto.” e “Informe sobre as comisión e grupo de traballo colexiais. Propostas de acordos ao respecto.” adoptou, entre outros, os seguintes ACORDOS:

1º En canto ás comisións e servizos colexiais, determinouse a seguinte configuración:

Tipo de acordo Comisión/Servizo Compoñentes e responsables
Nomeamento Comisión de Comunicación Dona Elena Ampudia Aixendri (Responsable)
Dona Elvira Carregado Pazos
D. Ángel Cid Carballo
Nomeamento Comisión de Concursos colexial D. Antonio Davila Alonso (Responsable)
Dona Carmen Figueiras Lorenzo
Nomeamento Comisión de Cultura, Publicacións e Sociedade Dona Emma Noriega García (Responsable)
Dona Ana Isabel Couto Pérez
Dona Clara González Gil
Nomeamento Comisión de Formación D. Ramón Montero Cereijo (Responsable)
Dona Elena Ampudia Aixendri
D. Manuel Martínez Carazo
Nomeamento Comisión de Urbanismo, Territorio e de Administración Local e Función Pública Dona Ana Isabel Couto Pérez (Responsable)
Dona Emma Noriega García
D. Anselmo Villanueva Peón
Nomeamento Comisión de Visado Colexial D. Ramón Montero Cereijo (Presidente)
D. Ánxo de la Puente Fernández
D. Antonio Freire Romero
Nomeamento Grupo de traballo sobre asuntos de xénero Dona Elvira Carregado Pazos
Dona Carmen Figueiras Lorenzo
Nomeamento Representante da Xunta de Goberno na Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses Dona Alicia Romaní Bóveda
Nomeamento Responsable da xestión de ofertas colectivas para colexiados Dona Carmen Pérez Parapar
Nomeamento Servizo de Deontoloxía D. Antonio Davila Alonso

2º En canto aos representantes do COAG en outros organismos, determinouse o seguinte:

Tipo de acordo Organismo Representante/s
Ratificación Coordinación da Agenda de Arquitectura CSCAE Dona Elvira Carregado Pazos
Ratificación Comisión Técnica da Fundación DOCOMOMO D. Fernando Agrasar Quiroga
Ratificación Comisión BIM do CSCAE D. José Antonio Vázquez Rodríguez
Nomeamento Comisión Mixta de Seguimento do Convenio de Colaboración coa Universidade da Coruña para xestión delegada de servizos científicos, técnicos, artísticos ou docentes Dona Clara González Gil
D. Roberto Costas Pérez
Nomeamento Observatorio da Vivenda de Galicia Sección social: Dona Clara González Gil
Sección de financiamento e intermediación inmobiliaria: D. Rafael Castro Armesto
Sección técnica e de calidade na edificación:
D. Angel Cid Carballo
Nomeamento Representante na Comisión Superior de Urbanismo de Galicia Dona Ana Isabel Couto Pérez
Ratificación Representante no Foro Liceo de Ourense D. Alberto de Paula Prieto
Ratificación Unión de Agrupaciones de Arquitectos al Servicio de las Administraciones Públicas Dona Elvira Carregado Pazos
Ratificación Xurado de Expropiación de Galicia D. José Manuel Alonso Velasco (Titular)
D. Alberto de Paula Prieto (suplente)

En relación coa relación de representantes, tamén se adoptou o seguinte ACORDO:

COMUNICAR A TODOS OS DESIGNADOS/AS QUE DEBERÁN REMITIR UN INFORME Á SECRETARÍA COLEXIAL DESPOIS DE CADA REUNIÓN Á QUE ASISTAN CON MOTIVO DA SÚA DESIGNACIÓN.

Por último, indícase que, a Xunta de Goberno na súa sesión 13/2019 de 12 de setembro, dentro do punto relativo ao “informe da Sra. Decana” ao tratar a “Proposta de organización dunha Comisión Executiva”, adoptou o seguinte ACORDO:

CREAR UNHA COMISIÓN EXECUTIVA PARA A RESOLUCIÓN DE ASUNTOS DE TRÁMITE, CONFORME AO PREVISTO NO ART3. 35.1 DOS ESTATUTOS COLEXIAIS, INTEGRADA POLA SRA. DECANA, A SRA. SECRETARIA, A SRA. TESOUREIRA E OUTROS DOUS MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO CONFORME Á SEGUINTE ORDE:

Mes inicio Mes fin Duración Directivo/a
Outubro 2019 Marzo 2020 6 meses Roberto Costas Pérez
Emma Noriega García
Abril 2020 Setembro 2020 6 meses Carmen Figueiras Lorenzo
1º Emma Noriega García (3 meses)
2º Ana Isabel Couto Pérez (3 meses)
Outubro 2020 Marzo 2021 6 meses Rafael Castro Armesto
Ana Isabel Couto Pérez
Abril 2021 Setembro 2021 6 meses Anselmo Villanueva Peón
Ramón Montero Cereijo
Outubro 2021 Marzo 2022 6 meses Manuel Martínez Carazo
1º Ramón Montero Cereijo (3 meses)
2º Clara González Gil (3 meses)
Abril 2022 Setembro 2022 6 meses Angel Cid Carballo
Clara González Gil
Outubro 2022 Marzo 2023 6 meses Carmen Pérez Parapar *
Antonio Davila Alonso *

*Os últimos integrantes da Comisión Executiva exercerán como tales ata a toma de posesión da nova Xunta de Goberno.