Reclamacións

Galego

NORMATIVA E REGULACIÓN.

Un dos fins esenciais do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia é ordenar o exercicio profesional no marco das Leis e velar pola observancia da deontoloxía no exercicio da profesión e o respecto debido aos dereitos dos cidadáns, segundo se recollen no artigo 5, apartados b) e c) dos Estatutos colexiais (aprobado polo Decreto 105/2016, do 21 de xullo da Xunta de Galicia). Para a consecución destes fins o Colexio exercerá entre outras, funcións de ordenación e que eviten o intrusismo profesional, velando pola ética e a dignidade da profesión, tanto nas relacións recíprocas entre Arquitectos, coma nas destes cos seus clientes, ao tempo que exercerá a potestade disciplinaria sobre os Arquitectos que incumpran os seus deberes colexiais ou profesionais, tanto legais coma deontolóxicos. Así mesmo, conforme ao artigo 23 bis dos Estatutos colexiais ( e 12 da Lei 2/1974 de Colexios Profesinais) o Colexio tramitará e resolverá as queixas e reclamación presentadas polos consumidores que contraten os servizos profesionais, referidas á actividade colexial ou profesional dos colexiados, así como as presentadas por asociacións e organizacións de consumidores e usuarios na representación ou en defensa de seus intereses.

Para apoiar e asistir o labor do Colexio de Arquitectos nestes fins e funcións, a Xunta de Goberno, na súa Sesión n.º 4/2012 do 26 de marzo de 2012, considerou oportuno o establecemento e posta en marcha do SERVIZO DE DEONTOLOXÍA COLEXIAL, sendo o marco aplicable o CÓDIGO DEONTOLÓXICO DOS ARQUITECTOS, aprobado polo CSCAE o 20 de novembro de 2015, que entrou en vigor o 21 de novembro de 2016. Este Servizo de Deontoloxía colexial, en cumprimento do disposto no art. 12 da Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, e no art. 19 da Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, encárgase de atender as reclamacións sobre conflitos entre o consumidor ou usuario cun arquitecto ou co Colexio de Arquitectos.

 

PROCEDEMENTO

Estas queixas ou reclamacións resolveranse según proceda: ben informando sobre o sistema extrajudicial de resolución de conflictos, ben remitindo o expediente aos órganos colexiais competentes para instruir os oportunos expedientes informativos ou disciplinarios, ben arquivando ou ben adoptando calquera outra decisión conforme a dereito.

Conforme ao indicado no parágrafo anterior, advírtese que, en reclamacións relativas a reclamacións de cantidades dinerarias ou relativas a outro presunto incumprimento contractual, o COAG non dispón de capacidade nin medios destinados a resolvelas impoñendo obrigas de facer a seus colexiados, polo que se resolven recomendando que se tramiten as mesmas ante un sistema extraxudicial de resolución de conflictos como o da Xunta Arbitral do Instituto Galego de Consumo da Xunta de Galicia ou sistema equivalente.

1.- SOLICITUDE.

En caso de querer presentar unha reclamación ou queixa ante o COAG, deberase empregar o modelo establecido, conforme ás seguintes indicacións:

  • En caso de que a reclamación ou queixa vaia asinada polo reclamante con firma dixital válida (DNI dixital, certificado FNMT…), poderá aportarse a reclamación cuberta e asinada dixitalmente como documento anexo no formulario online dispoñible no seguinte ENLACE.
  • No suposto de que non se dispoña de sinatura dixital, deberá aportarse a reclamación ou queixa, preferentemente cubrindo o modelo establecido, en papel con sinatura manuscrita, acompañado cunha fotocopia do DNI do reclamante, que deberá entregarse presencialmente en calquera oficina colexial ou remitíndoa por correo postal a:

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana, 1. Casa da Conga
15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA

2.- TRAMITACIÓN.

A tramitación da queixa e reclamación realizarase principalmente por medios electrónicos, por eso se recomenda facilitar un enderezo electrónico de contacto.

Unha vez recibida a queixa ou reclamación, verificarase que á mesma é completa. En caso de que sexa preciso completala, daranse as indicacións oportunas ao reclamante para completala. Unha vez verificada que a mesma é completa, abrirase un prazo de alegacións para que o/s arquitecto/s á que se refira a reclamación ou queixa podan manifestarse sobre o seu contido. Finalmente se remitirá a resolución ao reclamante.

Castellano

NORMATIVA Y REGULACIÓN.

Uno de los fines esenciales del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia es ordenar el ejercicio profesional en el marco de las Leyes y velar por la observancia de la deontología en el ejercicio de la profesión y el respeto debido a los derechos de los ciudadanos, según se recogen en el artículo 5, apartados b) y c) de los Estatutos colegiales (aprobados por el Decreto 105/2016, de 21 de julio de la Xunta de Galicia). Para la consecución de estos fines el Colegio ejercerá entre otras, funciones de ordenación y que eviten el intrusismo profesional, velando por la ética y la dignidad de la profesión, tanto en las relaciones mutuas entre Arquitectos, como en las de estos con sus clientes, al tiempo que ejercerá la potestad disciplinaria sobre los Arquitectos que incumplan sus deberes colegiales o profesionales, tanto legales como deontológicos. Asimismo, conforme al artículo 23 bis de los Estatutos colegiales (y 12 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales) el Colegio tramitará y resolverá las quejas y reclamación presentadas por los consumidores que contraten los servicios profesionales, referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados, así como las presentadas por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en la representación o en defensa de sus intereses.

Para apoyar y asistir la labor del Colegio de Arquitectos en estos fines y funciones, la Xunta de Gobierno, en su sesión n.º 4/2012 de 26 de marzo de 2012, consideró oportuno el establecimiento y puesta en marcha del SERVICIO DE DEONTOLOXÍA COLEGIAL, siendo el marco aplicable el CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LOS ARQUITECTOS, aprobado por el CSCAE el 20 de noviembre de 2015, que entró en vigor el 21 de noviembre de 2016. Este Servicio de Deontología colegial, en cumplimiento del dispuesto en el art. 12 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y en el art. 19 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se encarga de atender las reclamaciones sobre conflictos entre el consumidor o usuario con un arquitecto o con el Colegio de Arquitectos.

PROCEDIMIENTO.

Estas quejas o reclamaciones se resolverán según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.

Conforme a lo indicado en el párrafo anterior, se advierte que, en reclamaciones relativas la reclamaciones de cantidades dinerarias o relativas a otro presunto incumplimiento contractual, el COAG no dispone de capacidad ni medios destinados a resolverlas imponiendo deberes a sus colegiados, por lo que se resuelven recomendando que se tramiten las mismas ante un sistema extrajudicial de resolución de conflictos como el de la Xunta Arbitral del Instituto Gallego de Consumo de la Xunta de Galicia o sistema equivalente.

1.- SOLICITUD.

En caso de querer presentar una reclamación o queja ante el COAG, se deberá emplear el modelo establecido, conforme a las siguientes indicaciones:

  • En caso de que la reclamación o queja vaya firmada por el reclamante con firma digital válida (DNI digital, certificado FNMT…), podrá aportarse la reclamación cubierta y firmada digitalmente como documento anexo en el formulario online disponible en el siguiente ENLACE.
  • En el supuesto de que no se disponga de firma digital, deberá aportarse la reclamación o queja, preferentemente cubriendo el modelo establecido, en papel con firma manuscrita, acompañado con una fotocopia del DNI del reclamante, que deberá entregarse presencialmente en cualquier oficina colegial o remitiéndola por correo postal a:

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana, 1. Casa da Conga
15704-SANTIAGO DE COMPOSTELA

2.- TRAMITACIÓN.

La tramitación de la queja y reclamación se realizará principalmente por medios electrónicos, por eso se recomienda facilitar una dirección electrónica de contacto.

Una vez recibida la queja o reclamación, se verificará que la misma está completa. En caso de que sea preciso completarla, se darán las indicaciones oportunas al reclamante para completarla. Una vez verificada que a misma está completa, se abrirá un plazo de alegaciones para que el/los arquitecto/s a los que se refiera la reclamación o queja podan manifestarse sobre su contenido. Finalmente se remitirá la resolución al reclamante.