Guía de aplicación do DB-HE 2019. MITMA

26 Ago 2020

Este documento ponse ao dispor dos diferentes axentes da edificación co obxectivo de facilitar o coñecemento e a aplicación do novo DB-HE recollido no Real Decreto 732/2019 do 20 de decembro.

Esta guía ven completar o conxunto de documentos técnicos de axuda que responden á estratexia do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana de facilitar a aplicación da regulamentación da edificación e ampliar o seu coñecemento entre o persoal técnico que actúa no campo da edificación.

O documento está pensado para os axentes da edificación que vaian aplicar o DB-HE ou queiran ter un coñecemento máis profundo en relación con outras actuacións dentro do ámbito da edificación distintas da propiamente proxectual.

Máis información:

Guía de aplicación del DB-HE 2019

Ahorro de energía

Código Técnico de la Edificación

Compartir