Curso “Estimación de costes da actividade e fiscalidade para arquitectos autónomos e pequenos estudos”

20 Nov 2019

Este curso está orientado á xestión de pequenos estudos de arquitectura (entre 1 e 5 persoas) e ten como obxectivo que os alumnos adquiran ferramentas e capacidades para:

  • Analizar os principais factores que determinan co custo real da actividade profesional e interveñen na rendibilidade do estudo.
  • Xestionar todos os aspectos relacionados coa fiscalidade aplicada a este tipo de actividades: IRPF, IVE, confeccionar facturas, autoliquidar os impostos, llevanza de libros rexistros, coñecer que gastos orixinan o dereito á dedución no desenvolvemento da actividade económica, etc.

As materias expostas apoiaranse na exposición e realización de exercicios prácticos.

Máis información e inscrición nos enlaces do título de cada unha das edicións, ou en www.coag.es/formacion:


Este curso está orientado a la gestión de pequeños estudios de arquitectura (entre 1 y 5 personas) y tiene como objetivo que los alumnos adquieran herramientas y capacidades para:

  • Analizar los principales factores que determinan con el coste real de la actividad profesional e intervienen en la rentabilidad del estudio.
  • Gestionar todos los aspectos relacionados con la fiscalidad aplicada a este tipo de actividades: IRPF, IVA, confeccionar facturas, autoliquidar los impuestos, llevanza de libros registros, conocer qué gastos originan el derecho a la deducción en el desarrollo de la actividad económica, etc

Las materias expuestas se apoyarán en la exposición y realización de ejercicios prácticos.

Más información e inscripción en los enlaces del título de cada una de las ediciones, o en www.coag.es/formacion:

 

 

 

 

Compartir