Convocados procedementos selectivos de ingreso a Corpo de Profesores da Xunta de Galicia [OFERTA PECHADA]

27 Mar 2018

No DOG de 21 de marzo, convócanse procedementos selectivos para o ingreso de profesores de, entre outros, ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional, con prazas abertas para arquitectos.

As prazas abertas para arquitectos son:

– Matemáticas: 153 prazas

– Tecnoloxía: 35 prazas

– Organización e Proxectos Sistemas Enerxéticos: 15 prazas

– Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos: 20 prazas

O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles desde a publicación no DOG.

Enlace á publicación.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir