Concello de Vilaboa: convocatoria e bases para a provisión dunha praza de arquitecto/a, mediante sistema de concurso-oposición

16 Ago 2022

No BOP de Pontevedra do 16/08/2022  pubícase a Convocatoria e as Bases reguladoras do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de funcionario de carreira, coa denominación de arquitecto/a, grupo A1, escala administración especial, subescala técnica, sistema de acceso libre, procedemento de selección concurso-oposición; mediante a publicación deste anuncio procédese a súa convocatoria, outorgando un prazo de presentación de solicitudes de vinte días naturais a partir do seguinte ao do seu anuncio no Boletín Oficial do Estado.

Publicado no DOG de 23 de agosto.

Compartir