Concello de Ribeira – Bolsa de emprego para nomeamento de funcionario/a interino/a na categoría de arquitecto/a

30 Ago 2022

No BOP A Coruña de 30 de agosto, aparece o anuncio do Concello de Ribeira coas Bases reguladoras do proceso selectivo para a constitución dunha BOLSA DE EMPREGO para o nomeamento de funcionario/a interino/a na categoría de ARQUITECTO/A.

Como se indica na Base 4ª as solicitudes para tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante instancia que se presentará durante o prazo de DEZ (10) DÍAS HÁBILES, que se iniciará o día seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Enlace ao BOP.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

 

Compartir