Concello de Lugo | Dúas prazas de arquitecto/a

17 Feb 2021

No DOG de 16 de febreiro, aparece o ANUNCIO da convocatoria dos procesos selectivos para o acceso, entre outras, a dúas prazas de arquitecto/a.

No Boletín Oficial da provincia de Lugo núm. 099, do 2 de maio de 2017, foron publicadas integramente as bases xerais para o acceso en propiedade a prazas de funcionarios e persoal laboral do Concello de Lugo, en quenda libre.

No Boletín Oficial da provincia de Lugo núm. 274, do 29 de novembro de 2018, foi publicada unha modificación das mencionadas bases xerais.

No Boletín Oficial da provincia de Lugo núm. 286, do 14 de decembro de 2020, foi publicada a resolución relativa á convocatoria e ás bases específicas que rexerán, xunto coas bases xerais mencionadas anteriormente, os seguintes procesos selectivos:

– Decreto nº 7326/2020, do 19 de novembro: dúas prazas de arquitecto/a, escala: administración especial; subescala: técnica; clase: superior; grupo de titulación A (subgrupo A1). Sistema selectivo: oposición. Unha en quenda da acceso libre ordinario e unha en quenda de acceso libre reservada a persoas con discapacidade (OPE 2018).

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte dias hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial del Estado.

ENLACE AO DOG


Ayuntamiento de Lugo | Dos plazas de arquitecto/a

En el DOG de 16 de febrero, aparece el ANUNCIO de la convocatoria de los procesos selectivos para el acceso, entre otras, a dos plazas de arquitecto/a.

En el Boletín Oficial de la provincia de Lugo núm. 099, de 2 de mayo de 2017, fueron publicadas íntegramente las bases generales para el acceso en propiedad a plazas de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Lugo, en turno libre.

En el Boletín Oficial de la provincia de Lugo núm. 274, de 29 de noviembre de 2018, fue publicada una modificación de las mencionadas bases generales.

En el Boletín Oficial de la provincia de Lugo núm. 286, de 14 de diciembre de 2020, fue publicada resolución relativa a la convocatoria y bases específicas que regirán, junto con las bases generales mencionadas anteriormente, los siguientes procesos selectivos:

– Decreto nº 7326/2020, de 19 de noviembre: dos plazas de arquitecto/a, escala: administración especial; subescala: técnica; clase: superior; grupo de titulación A (subgrupo A1).
Sistema selectivo: oposición. Una en turno da acceso libre ordinario y una en turno de acceso libre reservada a personas con discapacidad (OPE 2018).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

ENLACE AL DOG

Compartir