Concello de Betanzos – Unha praza de Arquitecto/a

9 Ago 2023

No BOP de A Coruña de 9 de agosto, aparece a Convocatoria e bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso de selección de persoal funcionario, para acceso á praza vacante de arquitecto/a do ARI, incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Betanzos (A Coruña), polo procedemento de concurso-oposición e constitución de unha bolsa de emprego.

As solicitudes dirixiranse a alcaldesa-Presidenta da Corporación Municipal, e presentaranse preferiblemente por medios electrónicos na sede electrónica do Concello de Betanzos, no prazo de VINTE (20) días hábiles, contados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da presente convocatoria no BOE.

Enlace ao anuncio no BOP.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir