Concello de A Coruña. Contratación dun/dunha técnico/a superior de medio ambiente [OFERTA PECHADA]

27 Ago 2018

No BOP-A Coruña do venres 24 de agosto, publícase o Anuncio bases da convocatoria dun proceso de selección para a contratación dun técnico/a superior de medio ambiente, baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as.

Os aspirantes deberán estar en posesión da titulación universitaria en bioloxía, química, ciencias ambientais, arquitectura, enxeñería industrial ou enxeñería de camiños, canles e portos.

O prazo de presentación de solicitudes é DEZ DIAS HABILES, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

As bases desta convocatoria están a disposición dos interesados na páxina web do Concello da Coruña (www.coruna. es) na pestana “Concello” opción “Selección de Persoal”.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir