Concello da Coruña – 11 prazas de arquitecto/a

15 maio 2023

No BOP-A Coruña de 12 de maio, publícase o Anuncio publicación das bases específicas do proceso selectivo convocado para a cobertura, pola quenda libre, de 11 prazas de arquitecto/a superior (subgrupo A1), C.E. 1/23, do Concello da Coruña.

SOLICITUDES
As solicitudes presentaranse preferentemente por vía electrónica a través da sede electrónica do Concello da Coruña (https://sede.coruna.gal) mediante específico “Participación en probas selectivas” ou mediante o procedemento establecido nas respectivas bases específicas. Poderán tamén presentarse en calquera das formas que determina o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, neste caso poderase descargar o modelo oficial de tramitación presencial na sede electrónica.

Para seren admitidas nas probas selectivas correspondentes as persoas aspirantes deberán declarar nas súas solicitudes de participación que reúnen todas e cada unha das condicións esixidas na correspondente convocatoria na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio do extracto da convocatoria no BOE.

Enlace ao BOP.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir