Fallo do Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a construción do novo edificio administrativo da Xunta de Galicia en Ourense

27 Feb 2023

Publicada  na Plataforma de contratos de Galicia a acta da comisión administrativa relativa ao acto público do 24 de febreiro de 2023 no que se procedeu á apertura dos sobre A dos premiados no Concurso de ideas, con intervención de Xurado, a nivel de anteproxectos, para a construción do novo edificio administrativo da Xunta de Galicia en Ourense.

Unha vez que os membros do xurado analizaron as valoracións propostas pola Comisión Técnica, acordan por unanimidade dos mesmos e de conformidade coa base 5 parágrafo primeiro do prego de bases, emitir o seguinte fallo:

Primeiro.- Aceptar a avaliación efectuada pola Comisión Técnica e clasificar por orden decrecente as propostas segundo a puntuación obtida da seguinte forma:

 Lema Puntos totais
 AAAAA100 89
 DIALO605 81
 XEITO123 78
 XATES003 72
 XUNTA000 69
 TETRA131 66
 BLOOM306 62
 BLUES032 58
 UNITA001 55
 K3ER57NX 53

 

Segundo.- Propoñer como gañador do concurso e demais premiados aos lemas e polos importes que figuran a continuación:

 Lemas Importe (IVE ao 21%)
 Gañador do concurso e primeiro premio  AAAAA100 75.000,00 €
 Segundo premio  DIALO605 60.000,00 €
 Terceiro premio  XEITO123 50.000,00 €
 Primero accésit  XATES003 30.000,00 €
 Segundo accésit  XUNTA000 25.000,00 €
 Terceiro accésit  TETRA131 25.000,00 €

 

Terceiro.- Elevar este fallo ao órgano de contratación para a súa aprobación e resolución do concurso de ideas.

A continuación e de conformidade co disposto na base 7.4 do prego de bases que rexe este concurso, a presidenta do xurado solicita á comisión administrativa que proceda á apertura do sobre A do gañador e dos demais premiados aos efectos de dar a coñecer a súa identidade:

Lemas Identidade
 Gañador do concurso e primeiro premio  AAAAA100  UTE DÍAZ Y DÍAZ ARQUITECTOS S.L.P. e CASTROFERRO ARQUITECTOS S.C.P.
 Segundo premio  DIALO605  GARCÍA RODRIGUEZ ALCOBA OFICINA DE ARQUITECTURA S.L.P.
 Terceiro premio  XEITO123  BAILE MENDUIÑA S.L.P.
 Primero accésit  XATES003  ALFONSO CARLOS PENELA FERNÁNDEZ
 Segundo accésit  XUNTA000  LUCAS GÁNDARA ÁLVAREZ e JUAN BAUSTISTA PONS HERRERA
 Terceiro accésit  TETRA131  ARQUITECTOS AYALA SLP

 

Enlace á plataforma do concurso (epígrafe Mesas de Contratación – Datos da Mesa 5):

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=805587

 

Compartir