O COAG presenta unha serie de suxestións ao “Proxecto de Orde pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidade e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de Escolas Oficiais de Idiomas que impartan ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional”

 

TEXTO DAS SUXESTIÓNS