O COAG remitiu ao Concello de Santiago unha solicitude de ampliación do prazo de presentación de propostas. licitación que se encontra en tramitación para adxudicación do contrato de servizos de redacción de Proxecto Básico e Execución (pbe) e dirección facultativa (DO+DI+CSS) do “Barrio verde de Pontepedriña: renaturalización da mazá e creación dun corredor ecolóxico urbano”. expediente: con2024000004.

15 maio 2024

Á vista do previsto nos pregos e a proposta que hai que presentar, o COAG estima que o prazo de presentación de propostas previsto no é acaído e resulta insuficiente para preparar unha proposta coa debida calidade.

Compartir