O COAG remite un escrito alegacións ao Concello da Estrada solicitando a modificación dos criterios de adxudicación, a desistencia da licitación para a adxudicación do contrato de servizos de arquitectura para a redacción do proxecto “Peonización da Praza da Farola”, e a convocatoria dun novo procedemento no que ditos criterios sexan conforme ao previsto legalmente. Expediente 6816/2023.

16 Feb 2024

Os criterios de adxudicación previstos consistían nunha proposta técnica (25 puntos) e nunha oferta económica (75 puntos). O COAG alegou que ditos criterios eran contrarios ao previsto legalmente, xa que o artigo 145 Lei 9/2027 de Contratos do Sector Público establece que nos contratos que consistan en prestacións de carácter intelectual, como os contratos de Arquitectura, os criterios relativos á calidade deben ter unha valoración, cando menos, do 51% do total da puntuación asignable á valoración das ofertas.
Por tal motivo, solicitouse a modificación de ditos criterios de adxudicación, a desistencia do procedemento que se está a tramitar e a convocatoria dunha nova licitación na que se establezan os criterios de adxudicación modificados conforme ao previsto legalmente.

Compartir