Escola infantil no Campus universitario. Ourense

11 Abr 2014

Abalo Alonso arquitectos

É posible que as cabanas entre as árbores estivesen na orixe do proxecto. Pode que os nosos hórreos tamén. Botamos de menos eses momentos de xogos infantís. A propia configuración do terreo acompáñanos; no medio do parque, illados, entre árbores, terreo en pendente…

Es posible que las cabañas entre los árboles hayan estado en el origen del proyecto. Puede que nuestros hórreos también. Añoramos esos momentos de juegos infantiles. La propia configuración del terreno nos acompaña; en medio del parque, aislados, entre árboles, terreno en pendiente…

Obra
Escola infantil no campus

Situación
Campus universitario – Ourense – Galicia – España

Arquitectos
Abalo Alonso Arquitectos, Elizabeth Abalo Díaz (2179), Gonzalo Alonso Núñez (2269)

Colaboradores
Berta Peleteiro (arquitecto), Carlos Bóveda (arquitecto.estructura), Fernando Gago (ingeniero industrial. instalaciones), Xeoaquis (geotermia), Francisco González Varela (arquitecto técnico)

Fotografía
Santos Díez/Bisimages

Año
2011

O campus universitario de Ourense, ao nordés da cidade, encóntrase dividido en dúas partes por unha avenida de seis carrís con alta intensidade de tráfico. A zona máis urbana ocupa unhas antigas instalacións militares reutilizadas como en tantos outros campus españois. Ao outro lado a situación é máis de parque urbano. Un proxecto de Mangado, parcialmente executado, incide nesta formulación; mesmo co soterramento do vial para favorecer a integración entre ambos os dous campus e destes coa cidade, un aumento significativo da vexetación e un debuxo máis orgánico dos percorridos. A peza que nos ocupa é un dos edificios previstos no novo plan, e por agora o único completado. Engádese aos xa existentes nesta zona. A facultade de dereito e económicas, o maior de todos eles, con seis plantas e unha pegada impoñente. A biblioteca central, de Acxt. As piscinas cubertas, do propio Mangado e un centro estudantil e administrativo de Manuel Gallego, aínda en fase de proxecto.

El campus universitario de Ourense, al noreste de la ciudad, se encuentra dividido en dos partes por una avenida de seis carriles con alta intensidad de tráfico. La zona más urbana ocupa unas antiguas instalaciones militares reutilizadas como en tantos otros campus españoles. Al otro lado la situación es más de parque urbano. Un proyecto de Mangado, parcialmente ejecutado, incide en este planteamiento; incluso con el soterramiento del vial para favorecer la integración entre ambos campus y de estos con la ciudad, un aumento significativo de la vegetación y un dibujo más orgánico de los recorridos. La pieza que nos ocupa es uno de los edificios previstos en el nuevo plan, y por ahora el único completado. Se añade a los ya existentes en esta zona. La facultad de derecho y económicas, el mayor de todos ellos, con seis plantas y una impronta imponente. La biblioteca central, de Acxt. Las piscinas cubiertas, del propio Mangado y un centro estudiantil y administrativo de Manuel Gallego, todavía en fase de proyecto.

0050 escuela campus ourense 04

A gardaría formúlase nunha soa planta por razóns de uso e accesibilidade. O acceso no encontro co punto máis alto do terreo, a xeito de ponte levadiza, pero fixa. Zaguán habilitado para deixar os carriños e cortaventos introdúcennos no edificio, que se organiza en cinco franxas funcionais paralelas. Unha sala de usos varios reparte xogo; cara ao norte, os espazos servidores, con acceso independente; despacho, vestiario de persoal, cociña e sala de instalacións. Un primeiro filtro con roupeiros e aseos, aulas, e balcón-zona de xogos cara ao sur, dominando o campus universitario. Os cerramentos flexibles entre as aulas permiten diferentes posicións, dende a total independencia entre elas á posibilidade dunha sala conxunta. Os quiebros en planta, engadidos aos reflexos dalgúns espellos e vidros, e a utilización de materiais similares no interior e exterior favorecen a sensación de amplitude, a pesar do axustado tamaño do inmoble.

La guardería se plantea en una sola planta por razones de uso y accesibilidad. El acceso en el encuentro con el punto más alto del terreno, a modo de puente levadizo, pero fijo. Zaguán habilitado para dejar los carritos y cortavientos nos introducen en el edificio, que se organiza en cinco franjas funcionales paralelas. Una sala de usos varios reparte juego; hacia el norte, los espacios servidores, con acceso independiente; despacho, vestuario de personal, cocina y sala de instalaciones. Un primer filtro con roperos y aseos, aulas, y balcón-zona de juegos hacia el sur, dominando el campus universitario. Los cerramientos flexibles entre las aulas permiten diferentes posiciones, desde la total independencia entre ellas a la posibilidad de una sala conjunta. Los quiebros en planta, añadidos a los reflejos de algunos espejos y vidrios, y la utilización de materiales similares en el interior y exterior favorecen la sensación de amplitud, a pesar del ajustado tamaño del inmueble.

Catro pantallas de formigón abujardado soportan o edificio. Levan embebidas as instalacións de abastecemento de auga, pluviais, saneamento, electricidade, telecomunicacións e xeotermia, tan significativa esta última na cidade das Burgas. Dous lousas horizontais, tamén de formigón, resolven chan e teito. Aprovéitanse os necesarios reforzos estruturais para xerar xogos volumétricos nas partes vistas, recordo dos soportes (tornarratos) dos hórreos galegos. Así, as zonas de encontro coas pantallas teñen maior espesor, 60 cm; 40 cm a lousa central e 20 cm os voos perimetrales. Economía estrutural traducida en formalización arquitectónica con reminiscencias autóctonas. A posición relativa do edificio xera en sección un espazo inferior aberto, de altura abondo, susceptible de ser utilizado tanto en tempo de chuvias como, sobre todo, no habitualmente caloroso verán local.

Cuatro pantallas de hormigón abujardado soportan el edificio. Llevan embebidas las instalaciones de abastecimiento de agua, pluviales, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y geotermia, tan significativa esta última en la ciudad de las Burgas. Dos losas horizontales, también de hormigón, resuelven suelo y techo. Se aprovechan los necesarios refuerzos estructurales para generar juegos volumétricos en las partes vistas, recuerdo de los soportes (tornarratos) de los hórreos gallegos. Así, las zonas de encuentro con las pantallas tienen mayor espesor, 60cm; 40cm la losa central y 20cm los vuelos perimetrales. Economía estructural traducida en formalización arquitectónica con reminiscencias autóctonas. La posición relativa del edificio genera en sección un espacio inferior abierto, de altura suficiente, susceptible de ser utilizado tanto en tiempo de lluvias como, sobre todo, en el habitualmente caluroso verano local.

0050 escuela campus ourense 03

O cerramento de fachada é de bloques de arxila alixeirada de 19 cm de espesor. O illamento colócase polo interior, continuo, incluíndo chan e teitos. Desta forma evítanse pontes térmicas. Remátase con extradorsado de cartón xeso nos paramentos verticais, recrecido de morteiro e linóleo nos chans e falso teito acústico de labras de madeira pintado no falso teito. A cuberta refórzase con outra capa de illamento, esta vez por enriba da lousa, cunha solución construtiva máis habitual. E remátase con lascas de lousa negra entre fitas que reproducen as quebradas divisións interiores.

El cerramiento de fachada es de bloques de arcilla aligerada de 19cm de espesor. El aislamiento se coloca por el interior, continuo, incluyendo suelo y techos. De esta forma se evitan puentes térmicos. Se remata con trasdosado de cartón yeso en los paramentos verticales, recrecido de mortero y linóleo en los suelos y falso techo acústico de virutas de madera pintado en el falso techo. La cubierta se refuerza con otra capa de aislamiento, esta vez por encima de la losa, con una solución constructiva más habitual. Y se remata con lascas de pizarra negra entre cintas que reproducen las quebradas divisiones interiores.

Revócase o exterior con morteiro hidrófugo pintado de verde escuro. Unha celosía de madeira de cedro tratada cunha man de lasur, tamén verde, envolve toda a peza. Potencia a abstracción da peza ao actuar como un veo que unifica a súa imaxe. Matiza tanto as partes cegas coma os diferentes tipos de ocos existentes, ventás a fas interiores ou exteriores, terraza, entrantes, patios…

Se revoca el exterior con mortero hidrófugo pintado de verde oscuro. Una celosía de madera de cedro tratada con una mano de lasur, también verde, envuelve toda la pieza. Potencia la abstracción de la pieza al actuar como un velo que unifica su imagen. Matiza tanto las partes ciegas como los diferentes tipos de huecos existentes, ventanas a haces interiores o exteriores, terraza, entrantes, patios…

A elección da madeira ten que ver coa súa talla controlada, o seu pouco peso, importante neste caso para non sobrecargar o voo precisamente en punta e a súa estabilidade ante os cambios de temperatura. O clima de Ourense é continental, con saltos térmicos que chegan a alcanzar os 40º de diferenza entre verán e inverno, ao contrario que a franxa atlántica de Galicia, cun contraste menos acusado. Ao tempo que lle confire a imaxe final ao edificio colabora no seu acondicionamento, ao actuar como parasol tanto na parte cega como nos diferentes ocos. Redúcese desta forma a achega solar a todo o cerramento e xérase un filtro ventilado. Os ocos en planta, e sobre todo o patio central, facilitan a xeración de ventilacións cruzadas, non só entre fachadas senón tamén co chan, que permiten a redución de consumo enerxético artificial en verán. A boa orientación das aulas actúa á inversa en inverno, ao favorecer a achega solar. A situación da terraza resulta así mesmo interesante, coa combinación do voo da cuberta, a estrutura de soporte da celosía, que permite a instalación de toldos en verán, pero tamén de xogos infantís colgados e a propia celosía, co seu contraste de luces e sombras. A parte inferior protéxese cunha varanda de vidro para evitar os perigos do posible contacto dos nenos cun cerramento de madeira colocado en bruto, sen cepillar.

La elección de la madera tiene que ver con su tala controlada, su poco peso, importante en este caso para no sobrecargar el vuelo precisamente en punta y su estabilidad ante los cambios de temperatura. El clima de Orense es continental, con saltos térmicos que llegan a alcanzar los 40º de diferencia entre verano e invierno, al contrario que la franja atlántica de Galicia, con un contraste menos acusado. Al tiempo que le confiere la imagen final al edificio colabora en su acondicionamiento, al actuar como parasol tanto en la parte ciega como en los diferentes huecos. Se reduce de esta forma el aporte solar a todo el cerramiento y se genera un filtro ventilado. Los huecos en planta, y sobre todo el patio central, facilitan la generación de ventilaciones cruzadas, no solo entre fachadas sino también con el suelo, que permiten la reducción de consumo energético artificial en verano. La buena orientación de las aulas actúa a la inversa en invierno, al favorecer el aporte solar. La situación de la terraza resulta así mismo interesante, con la combinación del vuelo de la cubierta, la estructura de soporte de la celosía, que permite la instalación de toldos en verano, pero también de juegos infantiles colgados y la propia celosía, con su contraste de luces y sombras. La parte inferior se protege con una barandilla de vidrio para evitar los peligros del posible contacto de los niños con un cerramiento de madera colocado en bruto, sin cepillar.

0050 escuela campus ourense 10

Elíxense os acabados en tons verdes, cor asociada co relax, pero tamén co parque en que nos encontramos. O arboredo seleccionado colabora con esta sensación. Un exemplar por patio, esveltos todos eles, asomando as súas copas pola cuberta. A sensación, a tres metros de altura, aseméllase á que describiamos ao inicio da memoria, de xogo entre as árbores. De folla caduca, para reflectir o paso das estacións. A posición dalgún deles colabora tamén na redución do soleamento directo. Complétase con outras especies a teórica parcela, sen solución de continuidade co resto do parque.

Se eligen los acabados en tonos verdes, color asociado con el relax, pero también con el parque en que nos encontramos. El arbolado seleccionado colabora con esta sensación. Un ejemplar por patio, esbeltos todos ellos, asomando sus copas por la cubierta. La sensación, a tres metros de altura, se asemeja a la que describíamos al inicio de la memoria, de juego entre los árboles. De hoja caduca, para reflejar el paso de las estaciones. La posición de alguno de ellos colabora también en la reducción del soleamiento directo. Se completa con otras especies la teórica parcela, sin solución de continuidad con el resto del parque.

A formulación enerxética propón solucións máis relacionadas coa tradición local que coas axudas tecnolóxicas. A escola sepárase do terreo (1), como os hórreos galegos, permitindo a circulación de aire pola parte inferior, ao tempo que xera un espazo en sombra susceptible de utilizarse nas épocas máis calorosas. A apertura de patios interiores favorece así mesmo a ventilación das dependencias centrais de apoio (2). Ao estar a construción separada do terreo podémonos permitir a continuidade do illamento (3), coa conseguinte redución de pontes térmicas. A celosía perimetral de madeira reduce o impacto solar directo en fachada, tanto nas partes cegas (4) coma no balcón orientado a sur (5). Neste caso, así como nos patios leste e oeste, o arboredo de folla caduca colabora na diferente incidencia solar en verán ou inverno. As augas residuais condúcense á central de reciclaxe do campus, situada a escasos vinte metros e, como non podía ser doutro xeito, nunha cidade famosa polas súas augas termais, utilízase a enerxía xeotérmica para o acondicionamento invernal.

El planteamiento energético propone soluciones más relacionadas con la tradición local que con las ayudas tecnológicas. La escuela se separa del terreno (1), como los hórreos gallegos, permitiendo la circulación de aire por la parte inferior, al tiempo que genera un espacio en sombra susceptible de utilizarse en las épocas más calurosas. La apertura de patios interiores favorece así mismo la ventilación de las dependencias centrales de apoyo (2). Al estar la construcción separada del terreno nos podemos permitir la continuidad del aislamiento (3), con la consiguiente reducción de puentes térmicos. La celosía perimetral de madera reduce el impacto solar directo en fachada, tanto en las partes ciegas (4) como en el balcón orientado a sur (5). En este caso, así como en los patios este y oeste, el arbolado de hoja caduca colabora en la diferente incidencia solar en verano o invierno. Las aguas residuales se conducen a la central de reciclaje del campus, situada a escasos veinte metros y, como no podía ser de otra manera, en una ciudad famosa por sus aguas termales, se utiliza la energía geotérmica para el acondicionamiento invernal.

memoria y planos – Abalo Alonso arquitectos

0050 escuela campus ourense 08

Premios
2013| Finalista XV Premios COAG. Categoría EQUIPAMIENTO (Santiago de Compostela)
2013| Obra seleccionada XII Bienal de Arquitectura Española (Madrid)
2013| Premios A-PLUS. Mejor edificio educativo de España (Barcelona)

Compartir