Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia

8 Abr 2014

Publicouse no Diario Oficial de Galicia Núm. 62, do 31 de marzo de 2014, o DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Hoxe entra en vigor este decreto que ten por obxecto declarar como ZEC os LIC presentes en Galicia, relacionados e coa súa delimitación xeográfica no Anexo I, e aprobar o Plan director da Rede Natura 2000 como plan de ordenación dos recursos naturais, instrumento de planificación e xestión que establece un conxunto de obxectivos e medidas de xestión para os espazos naturais que se inclúen no seu ámbito de aplicación, recollidos no Anexo II e III.

……….

Se publicó en el Diario Oficial de Galicia Núm. 62, del 31 de marzo de 2014, el DECRETO 37/2014, del 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia.

Hoy entra en vigor este decreto que tiene por objeto declarar como ZEC los LIC presentes en Galicia, enumerados y con su delimitación geográfica en el Anexo I, y aprobar el Plan director de la Red Natura 2000 como plan de ordenación de los recursos naturales, instrumento de planificación y gestión que establece un conjunto de objetivos y medidas de gestión para los espacios naturales que se incluyen en su ámbito de aplicación, recogidos en el Anexo II e III.

DECRETO 37/2014

 

Compartir