Peche das oficinas colexiais os días 23 e o 30 de decembro

15 Dec 2016

Infórmase que, como en anos anteriores, todas as oficinas colexiais permanecerán pechadas a véspera dos días de Nadal e Aninovo. Non obstante, este ano, por mor de coincidir ambos días en domingo, os días de peche das oficinas colexiais serán o 23 e 30 de decembro.

Lamentamos as molestias que esta circunstancia poida causar.

Atención colexial durante o Nadal.

Tamén se lembra que, durante o período de Nadal, debido á redución de efectivos por mor do desfrute das súas vacacións polo persoal, recomendase realizar calquera consulta ou solicitude a través da plataforma de consultas colexial, dispoñible no panel de servizos da web colexial.

En relación co anterior, lémbrase que, a través da referida plataforma, pode realizar consultas sobre cuestións como:

En caso de non ter claro o ámbito da consulta, deberase usar a modalidade de Outras consultas. Tamén é posible presentar reclamacións por este medio.

Lémbrase que, cando os colexiados desexan solicitar que se tramite con urxencia un expediente, poden solicitalo a través da plataforma de consultas.

Para o cal deberán realizar unha consulta de “visado” no seguinte ENLACE

Unha vez seleccionada está modalidade de consulta, deberase seleccionar o tipo “Visado (expedientes)” e indicar o expediente concreto para o cal se desexa o trámite urxente, de este modo a consulta xerada será asignada directamente á persoa encargada de visar ese expediente.

Seguindo as indicacións anteriores, evitarase que este tipo de solicitudes entren a través doutras modalidades de consulta, o que fai que se demore a súa atención.


Se informa que, como en años anteriores, todas las oficinas colegiales permanecerán cerradas la víspera de los días de Navidad y Año nuevo . No obstante, este año, a causa de coincidir ambos días en domingo, los días de cierre de las oficinas colegiales serán el 23 y 30 de diciembre.

Lamentamos las molestias que esta circunstancia pueda causar.

Atención colegial durante la Navidad. 

También se recuerda que, durante el período de Navidad, debido a la reducción de efectivos por motivo del desfrute de sus vacaciones por el personal, se recomienda realizar cualquier consulta o solicitud a través de la plataforma de consultas colegial, disponible en el panel de servicios de la web colegial.

En relación con el anterior, se recuerda que, a través de la referida plataforma, puede realizar consultas sobre cuestiones como:

En caso de no tener claro el ámbito de la consulta, se deberá usar la modalidad de Outras consultas. También es posible presentar reclamaciones por este medio.

Se recuerda que, cuando los colegiados desean solicitar que se tramite con urgencia un expediente, pueden solicitarlo a través de la plataforma de consultas.

Para lo cual deberán realizar una consulta de “visado” en el siguiente ENLACE

Una vez seleccionada está modalidad de consulta, se debera seleccionar el tipo “Visado (expedientes)” e indicar el expediente concreto para el cual se desea el trámite urgente, de este modo la consulta generada será asignada directamente a la  persona encargada de visar ese expediente.

Siguiendo las indicaciónes anteriores, se evitará que este tipo de solicitudes entren a través de otras modalidades de consulta, lo que hace que se demore  su atención.

Compartir