Oferta de emprego para arquitecto

20 Out 2016

20 de Outubro de 2016

Valora Consultores, empresa multinacional española en materia de servizos profesionais de sustentabilidade, desexa incorporar á súa rede de colaboradores a un Arquitecto/s colaborador/é como CONSULTOR DE DESENVOLVEMENTO DE TERRITORIO.

Tipo de contrato: encargos “por proxecto”.  Como colaborador freelance para proxectos concretos.
Os candidatos seleccionados terán a oportunidade de participar en proxectos de sustentabilidade dentro da área desarrollo e innovación territorial, traballando en proxectos de promoción do crecemento sustentable, a creación de redes entre os diversos actores territoriais e favorecimiento do tecido para afrontar novos retos.

O candidato/a deberá aportar:

 • Experiencia na redacción de documentos relacionados con urbanismo e sustentabilidade. Destacando as axendas 21, os Plans Xerais de Ordenación Urbana, PXOM en Galicia e todos aqueles documentos estratéxicos e plans que teñan impacto a nivel urbano e sustentabilidade local con Concellos.
 • Valorarase moi positivamente a experiencia co anterior plan URBAN. Coñecementos en medidas de eficiencia enerxética, enerxías renovables, auditorías enerxéticas e xestión da auga.
 • Especialmente valorable os coñecementos en Cambio Climático e medición de pegada de Carbono e pegada Hídrica.
 • Importante manexo de Word, Excel, Power Point para a creación de documentos con calidade de entrega final a cliente, valorarase capacidade de maquetado e deseño de documentos Photoshop e Adobe Illustrator.
 • Dispoñibilidade para viaxar.
 • Posibilidade de colaboración como freelance.

Os interesados debe envíar os seus CV a  seleccion@valoraconsultores.com


Valora Consultores, empresa multinacional española en materia de servicios profesionales de sostenibilidad, desea incorporar a su red de colaboradores a un Arquitecto/s colaborador/es como CONSULTOR DE DESARROLLO DE TERRITORIO.

Tipo de contrato: encargos “por proyecto”. Como colaborador freelance para proyectos concretos.  

Los candidatos seleccionados tendrán la oportunidad de participar en proyectos de sostenibilidad identro del área desarrollo e innovación territorial, trabajando en proyectos de promoción del crecimiento sostenible, la creación de redes entre los diversos actores territoriales y favorecimiento del tejido para afrontar nuevos retos.

El candidato/a deberá aportar:

 • Experiencia en la redacción de documentos relacionados con urbanismo y sostenibilidad. Destacando las agendas 21, los Planes Generales de Ordenación Urbana, PXOM en Galicia y todos aquellos documentos estratégicos y planes que tengan impacto a nivel urbano y sostenibilidad local con Ayuntamientos.
 • Se valorará muy positivamente la experiencia con el anterior plan URBAN. Conocimientos en medidas de eficiencia energética, energías renovables, auditorías energéticas y gestión del agua.
 • Especialmente valorable los conocimientos en Cambio Climático y medición de huella de Carbono y huella Hídrica.
 • Importante manejo de Word, Excel, Power Point para la creación de documentos con calidad de entrega final a cliente, se valorará capacidad de maquetado y diseño de documentos Photoshop y Adobe Illustrator.
 • Disponibilidad para viajar.
 • Posibilidad de colaboración como freelance.

Los interesados debe envíar su CV a seleccion@valoraconsultores.com

Compartir