Informe anual de xestión económica 2017

16 maio 2018

O COAG obtivo un resultado positivo nas contas de 2017, froito dunha política de contención de gasto e de aumento ingresos derivados de convenios con Administracións Públicas, abrindo novos campos de traballo para os colexiados. 

O esforzo realizado por toda a organización, en especial nos últimos anos, permitiu dar a volta aos resultados e converter o negativo en positivo. No exercicio 2017, o resultado positivo é de 474.308 €. Consolídase o resultado de 2015 creando unha tendencia e vaise cumprindo co obxectivo de repoñer as capacidades do COAG e de poder acometer os retos aos que se enfronta a organización colexial e o colectivo de arquitectos en xeral.

Péchase unha etapa de perdas e endebedamento a curto prazo elevado, e consolídase unha nova etapa que permitiu unha baixada na cota de colexiación (5%) e nos servizos complementarios (entre o 10% e o 20%) alén de reducir os prezos de visado de proxectos (media do 5,26 %) para 2018.

Ademais, para o exercicio 2018 dotáronse partidas específicas para actividades culturais e gasto social en torno aos 87.000 euros para:

  • Acollemento e formación de novos colexiados.
  • Gasto social colaborativo.
  • Aumento do gasto de actividades nas delegacións.
  • Aumento de gasto en Cultura.
  • Amento de gasto en biblioteca.

Pode accederse á documentación económica a través do Panel de Servizos, no epígrafe de Xuntas Xerais.


Informe anual de gestión económica 2017

El COAG ha obtenido un resultado positivo en las cuentas de 2017, fruto de una política de contención de gasto y de aumento ingresos derivados de convenios con Administraciones Públicas, abriendo nuevos campos de trabajo para los colegiados.

El esfuerzo realizado por toda la organización, en especial en los últimos años, ha permitido dar la vuelta a los resultados y convertir lo negativo en positivo. En el ejercicio 2017, el resultado positivo es de 474.308 €. Se consolida el resultado de 2015 creando una tendencia y se va cumpliendo con el objetivo de reponer las capacidades del COAG y de poder acometer los retos a los que se enfrenta la organización colegial y el colectivo de arquitectos en general.

Se cierra una etapa de pérdidas y endeudamiento a corto plazo elevado, y se consolida una nueva etapa que ha permitido una bajada en la cuota de colegiación (5%) y en los servicios complementarios (entre el 10% y el 20%) además de reducir los precios de visado de proyectos (media del 5,26 %) para 2018.

Además, para el ejercicio 2018 se han dotado partidas específicas para actividades culturales y gasto social en torno a los 87.000 euros para:

  • Acogimiento y formación de nuevos colegiados.
  • Gasto social colaborativo.
  • Aumento del gasto de actividades en las delegaciones.
  • Aumento del gasto en Cultura.
  • Aumento del gasto en biblioteca.

Puede accederse a la documentación económica a través del Panel de Servicios, en el epígrafe de Juntas Generales

Compartir