Eleccións COAG 2019 | Resultados provisionais

28 maio 2019

Tal e como se indica na Circular 13 2019, están dispoñibles os resultados provisionais das eleccións colexiais celebradas o 27 de maio.

No prazo máis breve posible e, en todo caso, no de quince días, a Comisión Electoral formada por tódolos presidentes das mesas e presidida polo colexiado máis antigo dos que a compoñan, verificará as actas orixinais, dirimirá os incidentes, reclamacións e protestas que se produzan e fará a proclamación definitiva dos resultados, sen prexuízo da pendencia das impugnacións que houbera.

Unha vez producida a proclamación definitiva dos resultados, os colexiados electos tomarán posesión nunha Xunta Xeral extraordinaria a convocar proximamente.

Máis información neste ENLACE.


Elecciones COAG 2019 | Resultados provisionales

Tal y como se indica en la Circular 13 2019, están disponibles los resultados provisionales de las elecciones colegiales celebradas el 27 de mayo.

En el plazo más breve posible y, en todo caso, en el de quince días, la Comisión Electoral formada por todos los presidentes de las mesas y presidida por el colegiado más antiguo de los que la compongan, verificará las actas originales, dirimirá los incidentes, reclamaciones y protestas que se produzcan y hará la proclamación definitiva de los resultados, sin perjuicio de la pendencia de las impugnaciones que hubiera.

Una vez producida la proclamación definitiva de los resultados, los colegiados electos tomarán posesión en una Junta General extraordinaria a convocar próximamente.

Más información en este ENLACE.


En consecuencia, a composición provisional da Xunta de Goberno e das Xuntas Directivas, ate a aprobación definitiva pola Comisión electoral, queda constituída por:

XUNTA DE GOBERNO

Decana-Presidenta:  Dona Elena Ampudia Aixendri.
Secretaria: Dona Elvira Carregado Pazos.
Tesoureira-Contadora: Dona Alicia Romaní Bóveda.
Vogal: Dona Emma Noriega García.
Vogal:  Dona Ana Isabel Couto Pérez.
Vogal: D. Ramón Montero Cereijo.
Vogal en representación da Delegación A Coruña:  Dona Clara González Gil.
Vogal en representación da Delegación Vigo: D. Antonio Davila Alonso.
Presidente da Delegación de A Coruña: D. Roberto Costas Pérez.
Presidenta da Delegación de Lugo:  Dona Carmen Figueiras Lorenzo.
Presidente da Delegación de Ourense:  D. Rafael Castro Armesto.
Presidente da Delegación de Pontevedra: D. Anselmo Villanueva Peón.
Presidente da Delegación de Vigo: D. Manuel Martínez Carazo.
Presidente da Delegación de Santiago:  D. Ángel Cid Carballo.
Presidenta da Delegación de Ferrol:   Dona Carmen Pérez Parapar.

  

XUNTAS DIRECTIVAS                                  

DELEGACIÓN DE A CORUÑA DELEGACIÓN DE LUGO
Presidente: D. Roberto Costas Pérez. Presidenta: Dona Carmen Figueiras Lorenzo.
Secretario: D. Óscar Pedrós Fernández. Secretario: D. Raúl J. Veiga Lamelas.
Tesoureira: Dona Julia Álvarez García. Tesoureira: Dona Mónica Folgueira Cobas.
 
DELEGACIÓN DE OURENSE DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA
Presidente: D. Rafael Castro Armesto. Presidente: D. Anselmo Villanueva Peón.
Secretario: D. Abel Mares González. Secretaria: Dona María Luisa Pierres López.
Tesoureira: Dona Marta Feijoo Gil. Tesoureiro: D. Carlos Berride Abalo.
 
DELEGACIÓN DE VIGO DELEGACIÓN DE SANTIAGO
Presidente: D. Manuel Martínez Carazo. Presidente: D. Ángel Cid Carballo.
Secretaria: Dona María Mariño de Oya. Secretaria: Dona Susana Rodríguez Carballido.
Tesoureira: Dona Sonia Mª Alvarado Peiteiros. Tesoureira: Dona Carmen Rey López.
 
DELEGACIÓN DE FERROL
Presidenta: Dona Carmen Pérez Parapar.
Secretaria: Dona Mª de la Concepción Laborda Alberto.
Tesoureiro: D. José Manuel López Leira.

 

Compartir