Constituido o Foro da Construción de Galicia

8 maio 2020

Na entidade, que reclama a reactivación dos procesos administrativos que faciliten a licitación de obra pública e a tramitación de expedientes e a concesión de licencias, participan os Colexios oficiais de Arquitectos e de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, o Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, a Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia (FEPROGA) e a Federación Galega da Construción (FGC).

Os Colexios oficiais de Arquitectos e de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, o Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, a Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia (FEPROGA) e a Federación Galega da Construción (FGC) veñen de constituir o Foro da Construción de Galicia, entidade que nace coa intención de unir esforzos e intercambiar ideas e demandas para a mellora da industria da construción, así como para ser instrumento de consulta das Administracións en todo o relacionado coas peculiaridades do sector constructivo.

Asinaron a constitución do Foro os presidentes das entidades participantes, é dicir: Elena Ampudia Aixendri, en representación dos arquitectos; Enrique Urcola Fernández-Miranda, polos enxeñeiros de camiños; Ignacio de Juan Frigola, polos arquitectos técnicos; Ángel Jove Alborés, polos promotores, e Diego Vázquez Reino, como representante dos construtores galegos.

O Foro da Construción de Galicia nace nun momento excepcional, como o que estamos a vivir como consecuencia da crise ocasionada polo covid-19, aínda que ten vocación de permanencia, xa que se trata dunha entidade que, como queda dito, ten intención de convertirse nun instrumento de consulta para todo aquelo que ten que ver coa industria da construción e as súas especificacións.

Nun intre como o actual en que resulta crucial a vontade política e a implicación do alto funcionariado para reactivar os procedementos administrativos que faciliten tanto a licitación de obra pública como a tramitación de expedientes e a concesión de licencias, o Foro remitiu unha carta á totalidade dos concellos de Galicia na que expresa o seu desexo de que os mesmos se impliquen na reactivación dos devanditos procesos para, deste xeito, promover a recuperación dos sectores produtivos máis dependentes do investimento público.

O Foro agradece aos organismos oficiais que ata a data de hoxe veñen de reactivar os procedementos antes citados, entre os que se atopan a Xunta de Galicia, as Deputacións da Coruña e de Ourense, a Universidade da Coruña, a Autoridade Portuaria de Vigo e distintos concellos das catro provincias galegas.


Constituido el Foro de la Construcción de Galicia

En la entidad, que reclama la reactivación de los procesos administrativos que faciliten la licitación de obra pública y la tramitación de expedientes y la concesión de licencias, participan los Colegios oficiales de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Consejo Gallego de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia ( FEPROGA) y la Federación Gallega de la Construcción ( FGC).

Los Colegios oficiales de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Consejo Gallego de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia ( FEPROGA) y la Federación Gallega de la Construcción ( FGC) vienen de constituir el Foro de la Construcción de Galicia, entidad que nace con la intención de unir esfuerzos e intercambiar ideas y demandas para la mejora de la industria de la construcción, así como para ser instrumento de consulta de las Administraciones en todo el relacionado con las peculiaridades del sector constructivo.

Firmaron la constitución del Foro los presidentes de las entidades participantes, es decir: Elena Ampudia Aixendri, en representación de los arquitectos; Enrique Urcola Fernández-Miranda, por los ingenieros de caminos; Ignacio de Juan Frigola, por los arquitectos técnicos; Ángel Jove Alborés, por los promotores, y Diego Vázquez Reino, como representante de los constructores gallegos.

El Foro de la Construcción de Galicia nace en un momento excepcional, como el que estamos viviendo a consecuencia de la crisis ocasionada por el covid-19, aunque tiene vocación de permanencia, ya que se trata de una entidad que, como queda dicho, tiene intención de convertirse en un instrumento de consulta para todo aquello que tiene que ver con la industria de la construcción y de sus especificaciones.

En un momento como el actual en que resulta crucial la voluntad política y la implicación del alto funcionariado para reactivar los procedimientos administrativos que faciliten tanto la licitación de obra pública como la tramitación de expedientes y la concesión de licencias, el Foro remitió una carta a la totalidad de los ayuntamientos de Galicia en la que expresa su deseo de que los mismos se impliquen en la reactivación de dichos procesos para, de este modo, promover la recuperación de los sectores productivos más dependientes de la inversión pública.

El Foro agradece a los organismos oficiales que hasta la fecha de hoy han reactivado los procedimientos antes citados, entre los que se encuentran la Xunta de Galicia, las Diputaciones de A Coruña y de Ourense, la Universidade da Coruña, la Autoridad Portuaria de Vigo y distintos ayuntamientos de las cuatro provincias gallegas.

Compartir