COMUNICADO. Votación Xunta Xeral Extraordinaria 19 de xuño

5 xuñ 2014

VOTO DELEGADO+DOCUMENTACIÓN
O noso Colexio necesita unha profunda transformación. A próxima Xunta Xeral do día 19 de xuño é de máxima transcendencia para o futuro do mesmo se queremos que o COAG teña un papel esencial como mediador diante da sociedade do que como colectivo somos quen de facer pola calidade dos espazos que habitamos, polo que necesitamos axeitar a nosa estrutura á nova realidade e ós novos xeitos de exercer o noso oficio no presente.

Estamos en tempos de crise, en tempos de oportunidade, nun momento no que temos que decidir que queremos ser e como queremos e podemos estar. Temos que estar presentes e participar na definición do noso futuro, e as novas tecnoloxías permítennos compatibilizar a participación na toma de decisións coa diversidade de situacións persoais e profesionais de cada un de nós.

Esto soamente poderémolo facer coa participación maioritaria dos colexiados. Precisamos incorporar o VOTO TELEMÁTICO co obxectivo de facilitar a participación nos procesos de toma de decisións. Esta simple e importante decisión ten que estar aprobada polo 50%+1 dos arquitectos colexiados, o que supón aproximadamente uns 1400 votos.

Todo o colectivo necesitamos a participación e presenza maioritaria na Xunta Xeral Extraordinaria do 19 de xuño en A Coruña, polo que, se non podes asistir presencialmente á Xunta, delega o teu voto nun compañeiro que vaia a asistir ou no Presidente da túa Delegación, xa sexa en papel ou escaneado (pon o teu nome, número de colexiado e asínao). Asumamos un compromiso pola difusión desta convocatoria e xeremos o debate necesario para que as decisións sexan asumidas maioritariamente.

Sirvan como exemplo da necesidade de asistencia á Xunta Xeral do 19 de xuño ou a delegación do voto os datos que se achegan a continuación:

 • Dende o 2010 hasta hoxe, a media de votos (a favor/en contra/abstención) nos acordos (uns 35) das Xuntas Xerais foi de 212.20
 • A Xunta de máxima asistencia dende 2010 foi a do 20 de decembro de 2012 cun máximo de votos de 1035
 • Se eliminamos as votacións da citada Xunta do cálculo, a media de votos baixa a 162.67
 • Só houbo dúas Xuntas Xerais dende o 2010 que superaron o número de votos (totais) que pretendemos establecer como participación mínima nos estatutos, con 700 na Xunta Xeral Extraordinaria do 18 de febreiro de 2013 para a financiación do ERE e 1035 na Xunta Xeral Ordinaria coñecida do 20 de decembro de 2012
 • Soamente nunha Xunta Xeral dende 2010 superouse con voto nun sentido o número que agora como maioría cualificada de 3/5
 • En canto ás eleccións, só Ourense superou o 50% de participación algunha vez

VOTO DELEGADO

Órganos de Goberno. Direccións de correo electrónico

Carta do Decano
Intervención do Decano – video
Carta do Presidente da Delegación de Ourense do COAG
Comunicado da Xunta Directiva da Delegación en Lugo do COAG
Convocatoria de Xunta Xeral Extraordinaria do 19 de Xuño
Modificación da Orde do día da Xunta Xeral do 19/06/2014
Lugar de celebración da Xunta Xeral Extraordinaria do 19 de xuño 

 ……….

VOTO DELEGADO+DOCUMENTACIÓN
Nuestro Colegio necesita una profunda transformación. La próxima Junta General del día 19 de junio es de máxima trascendencia para el futuro del mismo si queremos que el COAG tenga un papel esencial como mediador delante de la sociedad de lo que como colectivo somos quien de hacer por la calidad de los espacios que habitamos, por lo que necesitamos adaptar nuestra estructura a la nueva realidad y a las nuevas maneras de ejercer nuestro oficio en el presente. Estamos en tiempos de crisis, en tiempos de oportunidad, en un momento en el que tenemos que decidir qué queremos ser y cómo queremos y podemos estar. Tenemos que estar presentes y participar en la definición de nuestro futuro, y las nuevas tecnologías nos permiten compatibilizar la participación en la toma de decisiones con la diversidad de situaciones personales y profesionales de cada uno de nosotros.

Esto solamente podremos hacerlo con la participación mayoritaria de los colegiados. Necesitamos incorporar el VOTO TELEMÁTICO con el objetivo de facilitar la participación en los procesos de toma de decisiones. Esta simple e importante decisión tiene que estar aprobada por el 50%+1 de los arquitectos colegiados, lo que supone aproximadamente unos 1400 votos.

Todo el colectivo necesitamos la participación y presencia mayoritaria en la Junta General Extraordinaria del 19 de junio en A Coruña, por lo que, si no puedes asistir presencialmente a la Junta, delega tu voto en un compañero que vaya a asistir o en el Presidente de tu Delegación, ya sea en papel o escaneado (pon tu nombre, número de colegiado y fírmalo). Asumamos un compromiso por la difusión de esta convocatoria y generemos el debate necesario para que las decisiones sean asumidas mayoritariamente.

Sirvan como ejemplo de la necesidad de asistencia a la Junta General del 19 de junio o la delegación del voto los datos que se adjuntan a continuación:

 • Desde el 2010 hasta hoy, la media de votos (a favor/en contra/abstención) en los acuerdos (unos 35) de las Juntas Generales fue de 212.20
 • La Junta de máxima asistencia desde 2010 fue la del 20 de diciembre de 2012 con un máximo de votos de 1035
 • Si eliminamos las votaciones de la citada Junta del cálculo, la media de votos baja a 162.67
 • Sólo hubo dos Juntas Generales desde el 2010 que superaron el número de votos (totales) que pretendemos establecer como participación mínima en los estatutos, con 700 en la Junta General Extraordinaria del 18 de febrero de 2013 para la financiación del ERE y 1035 en la Junta General Ordinaria conocida del 20 de diciembre de 2012
 • Solamente en una Junta General desde 2010 se superó con voto en un sentido el número que ahora como mayoría cualificada de 3/5
 • En cuanto a las elecciones, sólo Ourense superó el 50% de participación alguna vez

VOTO DELEGADO

Órganos de Gobierno. Direcciones de correo electrónico

Carta del Decano
Intervención del Decano – video
Carta del Presidente de la Delegación de Ourense del COAG
Comunicado de la Junta Directiva de la Delegación en Lugo del COAG

Convocatoria de Junta General Extraordinaria del 19 de Junio
Modificación de la Orden del día de la Junta General del 19/06/2014
Lugar de celebración de la Junta General Extraordinaria del 19 de junio 

Compartir