Participación na normativa en proceso de tramitación

Participación na normativa en proceso de tramitación

Atópanse en proceso de tramitación o Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia, así como o Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia. read more…

Consellería de Emprego e Igualdade – Programas para persoas autónomas no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU

Consellería de Emprego e Igualdade – Programas para persoas autónomas no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU

No DOG de 30 de decembro de 2021, publícase a ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a promoción e consolidación do emprego autónomo e as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022. read more…

Apertura do trámite de audiencia no procedemento de elaboración do Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia

Apertura do trámite de audiencia no procedemento de elaboración do Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia

Publicado no portal de transparencia da Xunta de Galicia o inicio do trámite de audiencia no procedemento de elaboración do Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia, que ten por obxecto o recoñecemento do interese público da arquitectura e da contorna construída, como feito cultural identificador da nosa comunidade autónoma, que os poderes públicos están obrigados a fomentar, preservar e difundir, como clave para o desenvolvemento económico sostible e a cohesión social. read more…

Nota Técnica CSCAE: NUEVO CÓDIGO ESTRUCTURAL

Nota Técnica CSCAE: NUEVO CÓDIGO ESTRUCTURAL

Atendiendo la extensión de cambios que se han realizado en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el CÓDIGO ESTRUCTURAL publicado el 10 de agosto, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ha elaborado una Nota Técnica en la que se destacan algunos de los aspectos más relevantes y novedosos. read more…

Criterios da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia á “interpretación do artigo 40 da Lei 2/2016 relativo ás edificacións tradicionais”

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) remitiu unha consulta á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en relación coa en relación á interpretación do artigo 40 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia relativo ás edificacións tradicionais.; ao detectarse a existencia de criterios interpretativos distintos en diferentes concellos o que, por tal motivo, están a dificultar o traballo dos profesionais.

read more…

Criterios da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia sobre “a suficiencia do proxecto básico de edificación para a concesión de licencia urbanística”

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) remitiu unha consulta á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en relación coa suficiencia do proxecto básico para a concesión de licencia urbanística; ao detectarse a existencia de criterios interpretativos distintos en diferentes concellos o que, por tal motivo, están a dificultar o traballo dos profesionais.

read more…

Aprobación do Decreto polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios

Aprobación do Decreto polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios

No DOG de 20 de abril, publícase o DECRETO 61/2021, do 8 de abril, que pretende regular o informe de avaliación de edificios como instrumento que acredita a situación en que se atopa un edificio, regulado no capítulo II do título preliminar da Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e rexeneración e renovación urbanas de Galicia. read more…