Congreso “Rexeneración urbana e territorial dende a intervención en edificios”

13 maio 2016

As novas preocupacións por cuestións relacionadas pola eficiencia enerxética e a sustentabilidade non deben facernos esquecer a relación do edificio e a súa contorna.
É necesario reflexionar sobre a forma de actuar nos nosos edificios, nas nosas cidades, no noso rural….na nosa paisaxe. A oportunidade que xorde coa rehabilitación do parque edificatorio pode aproveitarse entre outras para rexenerar espazos urbana e socialmente degradados, para poñer en valor a arquitectura tradicional ou para fixar poboación nos centros históricos e no rural.Por desgraza hoxe en día aínda é habitual atoparnos con actuación sen criterio que poderiamos enmarcar dentro do coloquial termo de feísmo. Edificios inacabados ou a reutilización de elementos de forma inadecuada levaron a que nos atopemos cunha paisaxe no que, o desacerto duns poucos emborrona a paisaxe de todos.
É importante analizar exemplos claros que sirvan como guía da calidade que deberían ter as intervencións. Un bo punto de partida é coñecer máis en detalle proxectos que nos amosen diferentes formas de intervir en situacións nas que a proposta xira en torno á recuperación de edificios, a súa situación e a súa contorna. Intervir dende o respeto ao edificio e á paisaxe no que se integra ou propoñer actuacións que sirvan de referencia cando a contorna está degradada son cuestións que se plasman nos distintos proxectos que se verán durante o congreso.

DATA DE CELEBRACIÓN
10 e 11 de Xuño de 2016
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos Excelentísima Deputación Provincial de Lugo
Rúa San Marcos s/n
27001. Lugo
COSTE DA INSCRICIÓN
Gratuíta
NÚMERO DE PRAZAS
140 prazas. Por rigorosa orde de recepción de inscricións.

PROGRAMA E INSCRICIÓN

FACEBOOK

Congreso_rexeneracion_urbana_10-11_xun%CC%83o__gal

Las nuevas preocupaciones por cuestiones relacionadas por la eficiencia energética y la sostenibilidad no deben hacernos olvidar la relación del edificio y su entorno.

Es necesario reflexionar sobre la forma de actuar nos nuestros edificios, en nuestras ciudades, en nuestro rural?.en nuestra paisaje. La oportunidad que surge con la rehabilitación del parque edificatorio puede aprovecharse entre otras para regenerar espacios urbana y socialmente degradados, para poner en valor a arquitectura tradicional o para fijar población en los cascos históricos y en el rural.

Por desgracia hoy en día aún es habitual encontrarnos con actuación sin criterio que podríamos enmarcar dentro del coloquial término de feísmo. Edificios inacabados o la reutilización de elementos de forma inadecuada llevaron la que nos encontremos con un paisaje en el que, el desacierto de unos pocos emborrona el paisaje de todos.

Es importante analizar ejemplos claros que sirvan como guía de la calidad que deberían tener las intervenciones. Un buen punto de partida es conocer más en detalle proyectos que nos muestren diferentes formas de intervenir en situaciones en las que la propuesta gira en torno a la recuperación de edificios, su situación y su entorno. Intervenir desde lo respeto al edificio y al paisaje en el que se integra o proponer actuaciones que sirvan de referencia cuando el entorno está degradada son cuestiones que se plasman en los distintos proyectos que se verán durante el congreso.

FECHA DE CELEBRACIÓN
10 y 11 de Junio de 2016
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos Excelentísima Diputación Provincial de Lugo
Rúa San Marcos s/n
27001. Lugo
COSTE DE La INSCRIPCIÓN
Gratuita
NÚMERO DE PLAZAS
140 plazas. Por rigurosa orden de recepción de inscripciones.

PROGRAMA E INSCRICIÓN

FACEBOOK

Congreso_regeneracion_urbana_10-11_junio_cast

Compartir