Actualización dos modelos de utilidades COAG

22 maio 2019

Tras a importante revisión realizada, aqueles colexiados con alta no servizo de utilidades técnicas (S.3.1), teñen acceso desde hoxe no apartado de MODELOS da área técnica da web colexial, á actualización dos modelos de utilidades para o apoio á redacción de proxecto.
Actualizáronse á normativa en vigor tanto pregos como as máis de oitenta fichas de normativa existentes. Están agora dispoñibles tanto en galego como en castelán en formato editable, e incorpóranse máis de cinco novos modelos de interese. En breve, tras o correspondente aviso, publicaremos unha serie de mais de trinta FICHAS INFORMATIVAS actualizadas do CTE, de Habitabilidade, e de Servidumes e límites de dominio, etc.
Calquera suxerencia de mellora ou mesmo corrección, a través de o panel de servizos colexiais será tomada en conta.
——————-

Actualización de los modelos de utilidades COAG

Tras la importante revisión realizada, aquellos colegiados con alta en el servicio de utilidades técnicas (S.3.1), tienen acceso desde hoy en el apartado de MODELOS del área técnica de la web colegial, a la actualización de los modelos de utilidades para el apoyo a la redacción de proyecto. Se han actualizado a la normativa en vigor tanto pliegos como las más de ochenta fichas de normativa existentes. Están ahora disponibles tanto en gallego como en castellano en formato editable, y se incorporan más de cinco nuevos modelos de interés. En breve, tras el correspondiente aviso, publicaremos una serie de mas de treinta FICHAS INFORMATIVAS actualizadas del CTE, de Habitabilidad, y de Servidumbres y límites de dominio, etc.

Cualquier sugerencia de mejora o incluso corrección, a través del panel de servicios colegiales será tomada en cuenta.

Compartir