Conservación y Reforma del Centro Cultural Rosalía de Castro. Moaña

30 maio 2014

Rodrigo Currás Torres

O que se pretende con esta actuación, ademais das premisas enunciadas no programa de necesidades, é recuperar espazo público susceptible de ser útil para Domaio (reducido aos espazos dos equipamentos de educación e a adros de edificios relixiosos, unha vez que o paseo marítimo se encontra no momento do encargo do proxecto bastante descoidado). Espazo público cuberto: é dicir, unha edificación aproveitada actualmente só nun 20%; e espazo público aberto, exterior: xa que o propio recinto do centro cultural é un dos redutos públicos nese núcleo.

Lo que se pretende con esta actuación, además de las premisas enunciadas en el programa de necesidades, es recuperar espacio público susceptible de ser útil para Domaio (reducido a los espacios de los equipamientos de educación y a atrios de edificios religiosos, una vez que el paseo marítimo se encuentra en el momento del encargo del proyecto bastante descuidado). Espacio público cubierto: es decir, una edificación aprovechada actualmente sólo en un 20%; y espacio público abierto, exterior: ya que el propio recinto del centro cultural es uno de los reductos públicos en ese núcleo.

Obra
Conservación y Reforma del Centro Cultural Rosalía de Castro

Situación
A Costa, Domaio. Moaña – Pontevedra – Galicia – España

Arquitecto
Rodrigo Currás Torres (3309)

Otros técnicos
Enrique Alonso Baspino (aparejador), José Francisco Canosa Sanjurjo (coordinador de Seguridad y Salud)

Año
2012

A idea é precisamente crear un pedestal/tapete que dignifique e poña en valor o edificio orixinal. O volume engadido redeseñado adoptará por iso un aspecto “topográfico” case de accidente do relevo, que axudará a dar un aspecto de parque/xardín para o ocio ao devandito espazo exterior. O ámbito convértese en protagonista á hora de facer del un reclamo para que o equipamento resulte atractivo.

La idea es precisamente crear un pedestal/tapete que dignifique y ponga en valor el edificio original. El volumen añadido rediseñado adoptará por ello un aspecto “topográfico” casi de accidente del relieve, que ayudará a dar un aspecto de parque/jardín para el ocio a dicho espacio exterior. El entorno se convierte en protagonista a la hora de hacer de él un reclamo para que el equipamiento resulte atractivo.

0114 centro cultural rosalia de castro moaña 02

Os usos confundiranse e potenciaranse a partir da acumulación de capas ao longo da historia do edificio e tendo en conta as analoxías de forma e aptitude de cada espazo no interior e no exterior. Así, a fronte ou o que era o antigo patio do colexio adoptará a vertente educativa do centro conformando un moderno claustro aberto para estar e con vistas sobre a ría e panorámica cara á ponte de Rande presentándose como un rótulo de equipamento público para a percepción do inmoble dende a rúa, á vez que abriga da chuvia os itinerarios dende esta.

Los usos se confundirán y potenciarán a partir de la acumulación de capas a lo largo de la historia del edificio y teniendo en cuenta las analogías de forma y aptitud de cada espacio en el interior y en el exterior. Así, el frente o lo que era el antiguo patio del colegio adoptará la vertiente educativa del centro conformando un moderno claustro abierto para estar y con vistas sobre la ría y panorámica hacia el puente de Rande presentándose como un rótulo de equipamiento público para la percepción del inmueble desde la calle, a la vez que abriga de la lluvia los itinerarios desde la misma.

0114 centro cultural rosalia de castro moaña 03

A cuberta da sala de actos prevista e en xeral a parte traseira do xardín espremerá en cambio a vertente máis lúdica da cultura, presentándose como a transposición do espazo interior que cobre nunha actuación que recordará a un auditorio grego tallado no val cuxo colorido pretende destacar a ascendencia crioula do edificio orixinal (sen deixar de parecerse non obstante aos bancais da zona) e cuxa vertente escenográfica se continuará nos propios chanzos que se estenderán polo xardín.

La cubierta de la sala de actos prevista y en general la parte trasera del jardín exprimirá en cambio la vertiente más lúdica de la cultura, presentándose como la transposición del espacio interior que cubre en una actuación que recordará a un auditorio griego tallado en el valle cuyo colorido pretende destacar la ascendencia criolla del edificio original (sin dejar de parecerse sin embargo a los bancales de la zona) y cuya vertiente escenográfica se continuará en los propios peldaños que se extenderán por el jardín.

+info

memoria, planos y fotografía – Rodrigo Currás Torres

0114 centro cultural rosalia de castro moaña 07

Premios
2008| Premio Gran de Area, concedido por las delegaciones de Vigo y Pontevedra del COAG. Categoría PROYECTO
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría EQUIPAMIENTO (Santiago de Compostela)

Compartir