Normativa en exposición ao público de interese para a profesión

1 Xul 2019

Atópase publicado para presentación de suxestións o Proxecto de decreto de sanidade mortuoria de Galicia, que se considera de interese para a profesión.

Órgano ou entidade tramitadora: Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Administrativo

Departamento: Consellería de Sanidade

Inicio da tramitación: 25/06/2019

Obxecto: establecer unha nova regulación en materia de sanidade mortuoria, que recolla o contido da Guía de consenso da Comisión Nacional de Saúde Pública, a simplificación de trámites administrativos, o emprego de medios electrónicos, a actualización de formularios, e a creación dun censo de empresas e establecementos funerarios de Galicia, entre outros aspectos destacados.

Tamén recolle dentro do articulado o procedemento para regularización de cemiterios preexistentes, superando o carácter extraordinario co que aparecía na normativa anterior.

Estado actual: en prazo de envío de suxestións

Prazo para remitir suxestións: 28/06/2019 – 19/07/2019

ENLACE


Normativa en exposición al público de interés para la profesión

Se encuentra publicado para presentación de sugerencias el Proyecto de decreto de sanidad mortuoria de Galicia, que se considera de interés para la profesión.

Órgano o entidad tramitadora: Subdirección General de Régimen Jurídico y Administrativo

Departamento: Consellería de Sanidad

Inicio de la tramitación: 25/06/2019

Objeto: establecer una nueva regulación en materia de sanidad mortuoria, que recoja el contenido de la Guía de consenso de la Comisión Nacional de Salud Pública, la simplificación de trámites administrativos, el empleo de medios electrónicos, la actualización de formularios, y la creación de un censo de empresas y establecimientos funerarios de Galicia, entre otros aspectos destacados.

También recoge dentro del articulado el procedimiento para regularización de cementerios preexistentes, superando el carácter extraordinario con el que aparecía en la normativa anterior.

Estado actual: en plazo de envío de sugerencias

Plazo para remitir sugerencias: 28/06/2019 – 19/07/2019

ENLACE

Compartir