Aprobación do Regulamento da Lei de protección da paisaxe de Galicia

9 Xul 2020

No DOG de 8 de xullo, aparece publicado o Decreto polo que se aproba o Regulamento da Lei de protección da paisaxe de Galicia, que entrará en vigor o 28 de xullo.

O principal obxectivo é a protección, xestión e ordenación da paisaxe en desenvolvemento do previsto na Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. A súa aplicación estenderase non só ao territorio de Galicia senón tamén á zona marítimo-terrestre e ás augas interiores.

Así mesmo e atendendo ao carácter transversal da paisaxe, o documento tamén regula aspectos da paisaxe recollidos na Lei do solo de Galicia de 2016, que foi a primeira en introducir a consideración desta variable na actividade urbanística.

Neste sentido, un dos aspectos máis salientables que regula o novo documento é a integración das políticas da paisaxe nas políticas territoriais e sectoriais, para o que se prevé que todo plan, programa ou proxecto derivados de políticas públicas deberá ter en consideración na súa elaboración os valores paisaxísticos e diferenciais das áreas ás que afecten ou sobre as que poidan ter algún impacto.

Do mesmo xeito, concreta e define cales serán os instrumentos necesarios para garantir esta integración. Así, nos instrumentos de ordenación territorial e urbanística realizarase un estudo da paisaxe do ámbito territorial ao que se refiran, e cando se traten de instrumentos de planeamento urbanístico deberán incorporar, a maiores, un estudo da paisaxe urbana, todo isto co fin de que acaden a mellor integración posible e minimicen o seu impacto.

Por outra banda, no documento inicial que se elabore para comezar a avaliación ambiental estratéxica ordinaria de calquera instrumento de ordenación territorial e urbanística incluirase o estudo da paisaxe, que deberá cumprirse nos aspectos nos que o plan ou programa vulnere determinacións normativas de carácter vinculante establecidas pola lexislación ou os instrumentos reguladores en materia paisaxística.

Outra das novidades que incorpora o regulamento é a clarificación do carácter e do alcance dos informes que debe emitir o órgano competente na materia, neste caso, o Instituto de Estudos do Territorio. Co fin de outorgar maior seguridade xurídica a certos procedementos, establécese a necesidade de que o órgano substantivo realice unha consulta paisaxística ao IET nos procedementos de avaliación de impacto ambiental de proxectos.

Tamén se regulan os estudos de impacto e integración paisaxística, que deberán establecer medidas preventivas ou correctoras para garantir o seu obxectivo. Terán carácter obrigatorio no caso de proxectos suxeitos a avaliación ambiental ordinaria, mentres que nos de avaliación simplificada esixiranse se se dan estas dúas circunstancias: que estean situados ou afecten a áreas de especial interese paisaxístico ou a espazos de interese paisaxístico delimitados polo Plan de Ordenación do Litoral, e que poidan producir impactos paisaxísticos de especial intensidade. Destes estudos solicitarase un informe de impacto paisaxístico ao Instituto de Estudos do Territorio, que será vinculante en canto á vulneración da normativa.

En desenvolvemento da Lei do Solo, o IET tamén terá que emitir un informe preceptivo para usos e actividades no solo rústico de especial protección paisaxística -salvo no caso de obras menores- e para usos e actividades compatibles co Plan de Ordenación do Litoral (POL). Así mesmo, será preceptivo obter o informe favorable do IET con carácter previo á licenza urbanística ou á autorización autonómica.

Contido e regulación de instrumentos de protección

Cómpre lembrar que a Lei de protección da paisaxe de Galicia pretendeu servir de marco de referencia para outras lexislacións sectoriais e para aqueles plans e programas que poidan influír dalgún xeito na modificación, alteración ou transformación das paisaxes, en especial cando afecten a determinados espazos de alto valor natural e cultural. De feito, a paisaxe é unha variable extremadamente útil na ordenación do territorio.

En todo caso, con este novo regulamento a Xunta pretende garantir que o marco normativo aprobado en 2008 teña tamén unha tradución práctica e se actualicen algunhas das súas disposicións a consecuencia das novidades acontecidas desde entón, como poden ser a nova lexislación ambiental do Estado e a propia Lei do solo de Galicia. Ademais, preténdese aclarar determinadas disposicións da Lei, á luz da experiencia adquirida. Con este fin, regula distintos instrumentos para acadar a protección da Paisaxe de Galicia ou levar un control da súa evolución.

Entre os máis salientables cómpre mencionar a elaboración por parte do IET de Estudos para o Seguimento do Estado das Paisaxes así como dun Informe sobre o Estado da Paisaxe cada catro anos, que deberá presentar neste caso a Xunta ante o Parlamento; ou a regulación dos tres instrumentos esenciais para protexer e ordenar a paisaxe: Catálogos da paisaxe, Directrices de paisaxe e Plans de acción da paisaxe.

Por último, no desenvolvemento regulamentario da Lei 7/2008 tamén se recollen outros instrumentos e figuras complementarios como os Pactos pola Paisaxe entre administracións e axentes económicos e sociais dun mesmo territorio, a Estratexia Galega de Paisaxe como instrumento de planificación operativo que debe aprobar o Consello, ou os manuais e guías de boas prácticas que elaborará o IET para dar a coñecer os valores paisaxísticos de Galicia.

ENLACE AO DOG

Fonte: web da Xunta de Galicia.


Aprobación del Reglamento de la Ley de protección del paisaje de Galicia

En el DOG de 8 de julio, aparece publicado el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de protección del paisaje de Galicia, que entrará en vigor el 28 de xullo.

El principal objetivo es la protección, gestión y ordenación del paisaje en desarrollo del previsto en la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. Su aplicación se extenderá no solo al territorio de Galicia sino también a la zona marítimo-terrestre y a las aguas interiores.

Asimismo y atendiendo al carácter transversal del paisaje, el documento también regula aspectos del paisaje recogidos en la Ley del suelo de Galicia de 2016, que fue la primera en introducir la consideración de esta variable en la actividad urbanística.

En este sentido, uno de los aspectos más salientables que regula el nuevo documento es la integración de las políticas del paisaje en las políticas territoriales y sectoriales, para lo cual se prevé que todo plan, programa o proyecto derivados de políticas públicas deberá tener en consideración en su elaboración los valores paisajísticos y diferenciales de las áreas a las que afecten o sobre las que puedan tener algún impacto.

Del mismo modo, concreta y define cuales serán los instrumentos necesarios para garantizar esta integración. Así, en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se realizará un estudio del paisaje del ámbito territorial al que se refieran, y cuando se traten de instrumentos de planeamento urbanístico deberán incorporar, a mayores, un estudio del paisaje urbano, todo esto con el fin de que consigan la mejor integración posible y minimicen su impacto.

Por otra parte, en el documento inicial que se elabore para comenzar la evaluación ambiental estratégica común de cualquier instrumento de ordenación territorial y urbanística se incluirá el estudio del paisaje, que deberá cumplirse en los aspectos en los que el plan o programa vulnere determinaciones normativas de carácter vinculante establecidas por la legislación o los instrumentos reguladores en materia paisajística.

Otra de las novedades que incorpora el reglamento es la clarificación del carácter y del alcance de los informes que debe emitir el órgano competente en la materia, en este caso, el Instituto de Estudios del Territorio. Con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica a ciertos procedimientos, se establece la necesidad de que el órgano sustantivo realice una consulta paisajística al IET en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

También se regulan los estudios de impacto e integración paisajística, que deberán establecer medidas preventivas o correctoras para garantizar su objetivo. Tendrán carácter obligatorio en el caso de proyectos sujetos a evaluación ambiental común, mientras que en los de evaluación simplificada se exigirán si se dan estas dos circunstancias: que estén situados o afecten a áreas de especial interés paisajístico o a espacios de interés paisajístico delimitados por el Plan de Ordenación del Litoral, y que puedan producir impactos paisajísticos de especial intensidad. De estos estudios se solicitará un informe de impacto paisajístico al Instituto de Estudios del Territorio, que será vinculante en cuanto a la vulneración de la normativa.

En desarrollo de la Ley del Suelo, el IET también tendrá que emitir un informe preceptivo para usos y actividades en el suelo rústico de especial protección paisajística -salvo en el caso de obras menores- y para usos y actividades compatibles con el Plan de Ordenación del Litoral (POL). Asimismo, será preceptivo obtener el informe favorable del IET con carácter previo a la licencia urbanística o a la autorización autonómica.

Contenido y regulación de instrumentos de protección

Hace falta recordar que la Ley de protección del paisaje de Galicia pretendió servir de marco de referencia para otras legislaciones sectoriales y para aquellos planes y programas que puedan influir de alguna manera en la modificación, alteración o transformación de los paisajes, en especial cuando afecten a determinados espacios de alto valor natural y cultural. De hecho, el paisaje es una variable extremadamente útil en la ordenación del territorio.

En todo caso, con este nuevo reglamento la Xunta pretende garantizar que el marco normativo aprobado en 2008 tenga también una traducción práctica y se actualicen algunas de sus disposiciones por consecuencia de las novedades acontecidas desde entonces, como pueden ser la nueva legislación ambiental del Estado y la propia Ley del suelo de Galicia. Además, se pretende aclarar determinadas disposiciones de la Ley, a la luz de la experiencia adquirida. Con este fin, regula distintos instrumentos para conseguir la protección del Paisaje de Galicia o llevar un control de su evolución.

Entre los más salientables hace falta mencionar la elaboración por parte del IET de Estudios para el Seguimiento del Estado de los Paisajes así como de un Informe sobre el Estado del Paisaje cada cuatro años, que deberá presentar en este caso la Xunta ante el Parlamento; o la regulación de los tres instrumentos esenciales para proteger y ordenar el paisaje: Catálogos del paisaje, Directrices de paisaje y Planes de acción del paisaje.

Por último, en el desarrollo reglamentario de la Ley 7/2008 también se recogen otros instrumentos y figuras complementarias como los Pactos por el Paisaje entre administraciones y agentes económicos y sociales de un mismo territorio, la Estrategia Gallega de Paisaje como instrumento de planificación operativo que debe aprobar el Consejo, o los manuales y guías de buenas prácticas que elaborará el IET para dar a conocer los valores paisajísticos de Galicia.

ENLACE AL DOG

Fuente: web de la Xunta de Galicia

Compartir