Título de arquitecto. Recoñecemento de Máster. Proceso de Bolonia

2 Out 2015

Publicado no BOE do 2 de outubro de 2015 (núm. 236) a Resolución de 14 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 4 de setembro de 2015, polo que se determina o nivel de correspondencia ao nivel do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior do Título Universitario Oficial de Arquitecto.

Os profesionais con título de Arquitecto pre-Bolonia, poderán acreditar a posesión do nivel de Máster de MECES ante calquera autoridade competente “coa mera referencia da publicación no BOE, presentada de forma conxunta co título de que se trate”. Sen prexuízo diso, o Arquitecto que así o desexe pode obter “directamente un certificado de correspondencia a nivel MECES, expedido pola subdirección xeral de títulos e recoñecemento de cualificacións do Estado. Clicar eiquí.

O certificado quedará inscrito nunha sección especial do “Rexistro Nacional de Titulados Universitarios Oficiais” (apartados 2 e 3 do artigo 27 do RD 967/2014). Esta correspondencia do Título de Arquitecto pre-Bolonia ao nivel Máster (nivel 3 MECES e nivel 7 EQF) ten plenos efectos académicos e profesionais.

Publicado en el BOE del 2 de octubre de 2015 (núm. 236), la Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Arquitecto.

Los profesionales con título de Arquitecto pre-Bolonia, podrán acreditar la posesión del nivel de Máster de MECES ante cualquier autoridad competente “con la mera referencia de la publicación en el BOE, presentada de forma conjunta con el título de que se trate”. Sin perjuicio de ello, el Arquitecto que así lo desee puede obtener “directamente un certificado de correspondencia a nivel MECES, expedido por la subdirección general de títulos y reconocimiento de cualificaciones. Clicar aquí.

El certificado quedará inscrito en una sección especial del Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales” (apartados 2 y 3 del artículo 27 del RD 967/2014). Esta correspondencia del Título de Arquitecto pre-Bolonia al nivel Máster (nivel 3 MECES y nivel 7 EQF) tiene plenos efectos académicos y profesionales.

Compartir