Concello de Ames – Praza de arquitecto/a

27 Out 2021

No BOP A Coruña de 27 de outubro, se anuncia a Convocatoria do proceso selectivo para a cobertura en propiedade dunha praza de arquitecto/a funcionario/a de carreira, contida na oferta de emprego público 2018 do Concello de Ames.

Por Acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 15 de outubro do 2021, resolveuse a aprobación das bases dun proceso selectivo para a cobertura en propiedade dunha praza de arquitecto/a funcionario/a de carreira, contida na oferta de emprego público 2018 do Concello de Ames, e que se transcriben a continuación:

BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE ARQUITECTO/A, FUNCIONARIO/A DE CARREIRA, CONTIDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2018 DO CONCELLO DE AMES, DISPOÑIBLES NO SEGUINTE ENLACE.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Ayuntamiento de Ames – Una plaza de arquitecto/a

En el BOP A Coruña de 27 de octubre, se anuncia la Convocatoria del proceso selectivo para la cobertura en propiedad de una plaza de arquitecto/a funcionario/a de carrera, contenida en la oferta de empleo público 2018 del Ayuntamiento de Ames.

Por Acuerdo de la Xunta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de octubre del 2021, se resolvió la aprobación de las bases de un proceso selectivo para la cobertura en propiedad de una plaza de arquitecto/a funcionario/a de carrera, contenida en la oferta de empleo público 2018 del Ayuntamiento de Ames, y que se transcriben a continuación:

BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO/A, FUNCIONARIO/A DE CARRERA, CONTENIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE AMES, DISPONIBLES EN EL SIGUIENTE ENLACE.

Por último, se informa que, conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los Arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

 

Compartir