Denuncias

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNO E CANLE DE DENUNCIAS

A aprobación da Ley 2/2023 reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción traspasa ao ordenamento español a Directiva (UE) 2019/1937 co fin de protexer ás persoas que informen sobre irregularidades, infraccións ou delitos dentro das organizacións ou empresas pertencentes á Unión Europea.

O art. 13 da devandita Lei establece que todas as entidades que integran o sector público estarán obrigadas a dispoñer dun sistema interno de denuncia nos termos previstos na devandita lei, entre outras, as corporacións de dereito público.

De acordo co Decreto 105/2016, do 21 de xullo, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (en diante, COAG), o COAG é unha Corporación de Dereito Público con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, que representa, coordina e defende a actividade profesional dos Arquitectos no ámbito territorial de Galicia.

Conforme ao previsto na Lei 2/2023, terán a condición de denunciante/informante todas aquelas persoas que traballen no sector privado ou público e que obtivesen información sobre infraccións deste Colexio nun contexto laboral ou profesional comprendendo en todo caso:

a) as persoas que teñan a condición de empregados públicos ou traballadores por conta allea;
b) os autónomos;
c) os accionistas, partícipes e persoas pertencentes ao órgano de administración, dirección ou supervisión dunha empresa, incluídos os membros non executivos;
d) calquera persoa que traballe para ou baixo a supervisión e a dirección de contratistas, subcontratistas e provedores.

Este procedemento tamén se aplicará aos informantes que comuniquen ou revelen publicamente información sobre infraccións obtidas no marco dunha relación laboral ou estatutaria xa finalizada, voluntarios, bolseiros, traballadores en períodos de formación con independencia de que perciban ou non unha remuneración, así como a aqueles cuxa relación laboral aínda non comezase, nos casos en que a información sobre infraccións fose obtida durante o proceso de selección ou de negociación precontractual.

As medidas de protección do denunciante/informante tamén se aplicarán:

 1. Aos representantes legais das persoas traballadoras no exercicio das súas funcións de asesoramento e apoio ao denunciante/informante.
 2. Persoas físicas que, no marco da organización na que preste servizos o denunciante/informante, asistan ao mesmo no proceso.
 3. Persoas físicas que estean relacionadas co denunciante/informante e que poidan sufrir represalias, como compañeiros de traballo ou familiares do informante.
 4. Persoas xurídicas, para as que, o denunciante/informante, traballe ou coas que manteña calquera outro tipo de relación nun contexto laboral ou nas que ostente unha participación significativa.

A Xunta de Goberno do COAG, como entidade obrigada no sector público e en cumprimento dos principios que regulan as normas anteriormente descritas, na súa sesión 13/2023 do 21 de setembro adoptou os seguintes acordos:

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE INFRACCIÓNS

O “Procedemento de xestión do sistema de información interno e canle de denuncias”, prevé que a información pode comunicarse de forma anónima. En caso de non ser así, reservarase a identidade do informante nos termos do artigo 3 do mesmo, debendo adoptarse as medidas nel previstas.

A comunicación poderase realizar das seguintes formas:

  • Por escrito:
   • A través do formulario en liña establecido.
   • A través de correo postal dirixido ao Responsable do Sistema á seguinte dirección:
    Responsable de canle de denuncias
    Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
    Praza dá Quintana, 1 – 2º
    15.704 Santiago de Compostela
  • Verbalmente, por vía telefónica ou a través de sistema de mensaxería de voz a través do teléfono que o COAG poña ao dispor para estes efectos e que publicará a través da súa páxina web.

O informante poderá solicitar, por calquera dos medios indicados anteriormente, que a denuncia se realice mediante unha reunión presencial, esta reunión terase que realizar dentro do prazo máximo de sete días.

DURACIÓN DO PROCEDEMENTO

O prazo máximo para dar resposta ás actuacións de investigación non poderá ser superior a tres meses, a contar desde a recepción da comunicación ou, se non se remitiu un acuse de recibo ao informante, a tres meses a partir do vencemento do prazo de sete días despois de efectuarse a comunicación, salvo casos de especial complexidade que requiran unha ampliación do prazo, nese caso, este poderá estenderse ata un máximo doutros tres meses adicionais.

ACLARACIÓNS SOBRE O ALCANCE DO SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNO E CANLE DE DENUNCIAS

É importante lembrar que o COAG dispón dun procedemento para tramitar e resolver as queixas e reclamacións presentadas polos consumidores que contraten os servizos profesionais, referidas á actividade colexial ou profesional dos colexiados, así como as presentadas por asociacións e organizacións de consumidores e usuarios na representación ou en defensa dos seus intereses.