Publicación da data de apertura de sobres A do Concurso aberto de proxectos con intervención de xurado, a nivel de anteproxecto, para o Centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC)

18 Nov 2022

Comunicación do lugar, a data e a hora da reunión da comisión administrativa para a apertura dos sobres A do Concurso aberto de proxectos con intervención de xurado, a nivel de anteproxecto, para o Centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

O documento das bases administrativas do concurso aberto de proxectos con intervención de xurado, a nivel de anteproxecto, para o Centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC) establece na súa cláusula 16.2.1 que a comisión administrativa custodiará os sobres A (relativos á documentación administrativa) que permanecerán pechados ata que finalice a fase de avaliación das propostas.

A cláusula 16.2.2 do citado documento indica que “A identidade dos autores das propostas premiadas farase pública coa apertura do sobre A (Anexo 2) que se celebrará nun acto público. O lugar e a hora de devandito acto anunciaranse, coa suficiente antelación, no Perfil do Contratante da USC e a páxina Web do COAG aberta para o concurso”.

En cumprimento do anterior, o reitor RESOLVE:

Primeiro- Comunicar o lugar, a data e a hora da reunión da comisión administrativa para a apertura dos sobres A do concurso arriba citado:

LUGAR: Salón Reitoral do Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro s/n, Santiago de Compostela
DATA: 21 de novembro de 2022
HORA: 13:30 horas

Segundo- Ordenar a publicación desta resolución no perfil do contratante da USC.

Enlace á documentación do Concurso no Perfil do Contratante.

Compartir