CONCURSO PLAZA DE ARMAS. FERROL. COMUNICADO DO CONCELLO DE FERROL

15 Feb 2017

“Nestes momentos e para darlle maior seguridade xurídica ao concurso, modificáronse as bases en relación coa composición do Xurado. De modo que non sexa necesario a asistencia de todos os seus compoñentes para poder fallar o concurso. Proximamente serán aprobadas polo Concello de Ferrol en Xunta de Goberno Local.

Por outra banda e para reforzar os condicionantes urbanísticos sobre a Praza xa recollidos no prego que rexe o concurso, procedeuse a emitir un informe técnico por parte do equipo redactor do PXOM de Ferrol e do PEPR da Magdalena en relación coa non obrigación de expor un aparcadoiro subterráneo na Praza de Armas. Todo iso para poder dar maior seguridade xurídica ao proxecto que resulte gañador no fallo que terá lugar en próximas datas.

Actualmente estase á espera da publicación no BOP dos membros definitivos do Xurado. Unha vez publicada esta modificación convocaremos ao xurado para a resolución do concurso, o cal se informará oportunamente”

“En estos momentos y para darle mayor seguridad jurídica al concurso, se han modificando las bases en relación con la composición del Jurado. De modo que no sea necesario la asistencia de todos sus componentes para poder fallar el concurso. Próximamente serán aprobadas por el Concello de Ferrol en Xunta de Goberno Local.

Por otra parte y para reforzar los condicionantes urbanísticos sobre la Plaza  ya recogidos en el pliego que rige el concurso, se ha procedido a emitir  un informe técnico por parte del equipo redactor del PXOM de Ferrol y del PEPR de A Magdalena en relación con la no obligación de plantear un aparcamiento subterráneo en la Plaza de Armas. Todo ello para poder dar mayor seguridad jurídica al proyecto que resulte ganador en el  fallo que tendrá lugar en próximas fechas.

Actualmente se está a la espera de la publicación en el BOP de los miembros definitivos del Jurado. Una vez publicada esta modificación convocaremos al jurado para la resolución del concurso, lo cual se informará oportunamente”

Compartir