Concurso de ideas (anteproxectos) con intervención de xurado, para o deseño do Centro de promoción e imaxe dos produtos agrícolas, gandeiros e forestais de Galicia

12 Dec 2019

No DOG de 11 de decembro, anúnciase o concurso de ideas (anteproxectos) con intervención de xurado,  para o deseño do Centro de promoción e imaxe dos produtos agrícolas, gandeiros e forestais de Galicia, baixo a denominación de Galicia Calidade, no predio de Sergude.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou o anuncio da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), adscrita á Consellería do Medio Rural, polo que se convoca o concurso de ideas para converter o Pazo de Quián, en Sergude (Boqueixón) no espello do rural galego. O obxecto deste concurso é a transformación do predio de Sergude, onde están situadas as instalacións do Centro de Formación e Experimentación Agraria e o Pazo de Quián, nun centro de promoción e imaxe dos produtos agrícolas, gandeiros e forestais de Galicia.

O gañador do primeiro premio deste concurso (dotado con 40.000 euros) poderá ser tamén o adxudicatario do contrato de servizo de redacción do proxecto básico e de execución, así como da dirección da obra ulterior. O procedemento establece tamén outros catro premios, a maiores, dotados con entre 25.000 e 10.000 euros. Nesta primeira fase, o concurso contará cun orzamento de 1,2 millóns de euros, que inclúe os custos dos proxectos básico e de execución, así como da dirección de obra, pero o conxunto da intervención no pazo e a súa contorna suporá un investimento global de dez millóns de euros.

Trátase de crear un espazo que propicie unha visión global do que é o medio rural galego desde o punto de vista agropecuario, forestal, hortofroitícola, etc. Por iso, o pazo e a súa contorna (que conta cunha superficie de arredor de 100 hectáreas) converteranse nunha reprodución visitable da ordenación do territorio que se pretende para o rural galego cos tres usos: forestal, agrícola e gandeiro.

A data límite de presentación de proxectos será de tres meses desde a publicación do anuncio de licitación no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE), que se fará proximamente. A documentación deberá presentarse directamente na sede da Agacal, en Santiago de Compostela, a onde os interesados deberán dirixirse tamén para obter máis información.

Enlace ao anuncio no DOG:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191211/AnuncioG0528-051219-0001_gl.html

Enlace á documentación:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=620566&lang=gl

 

Infórmase que, segundo acordo de Xunta de Goberno, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os arquitectos para participar, considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

 


Concurso de ideas (anteproxectos) con intervención de xurado, para o deseño do Centro de promoción e imaxe dos produtos agrícolas, gandeiros e forestais de Galicia

En el DOG de 11 de diciembre, se anuncia el concurso de ideas (anteproyectos) con intervención de jurado, para el diseño del Centro de promoción e imagen de los productos agrícolas, ganaderos y forestales de Galicia, bajo la denominación de Galicia Calidade, en la finca de Sergude.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy un anuncio de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria (Agacal), adscrita a la Consellería de Medio Rural, por el que se convoca el concurso de ideas para convertir el Pazo de Quián, en Sergude (Boqueixón) en el espejo del rural gallego. El objeto de este concurso es la transformación del predio de Sergude, donde están ubicadas las instalaciones del Centro de Formación y Experimentación Agraria y el Pazo de Quián, en un centro de promoción e imagen de los productos agrícolas, ganaderos y forestales de Galicia.

El ganador del primer premio de este concurso (dotado con 40.000 euros) podrá ser también el adjudicatario del contrato de servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución, así como de la dirección de la obra ulterior. El procedimiento establece también otros cuatro premios, a mayores, dotados con entre 25.000 y 10.000 euros. En esta primera fase, el concurso contará con un presupuesto de 1,2 millones de euros, que incluye los costes de los proyectos básico y de ejecución, así como de la dirección de obra, pero el conjunto de la intervención en el pazo y su entorno supondrá una inversión global de diez millones de euros.

Se trata de crear un espacio que propicie una visión global del que es el medio rural gallego desde el punto de vista agropecuario, forestal, hortofrutícola, etc. Por eso, el pazo y su entorno (que cuenta con una superficie de alrededor de 100 hectáreas) se convertirán en una reproducción visitable de la ordenación del territorio que se pretende para el rural gallego con los tres usos: forestal, agrícola y ganadero.

La fecha límite de presentación de proyectos será de tres meses desde la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), que se hará próximamente. La documentación deberá presentarse directamente en la sede de la Agacal, en Santiago de Compostela, a donde los interesados deberán dirigirse también para obtener más información.

Enlace al anuncio en el DOG:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191211/AnuncioG0528-051219-0001_es.html

Enlace a la documentación:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?lang=es&cambioIdioma=true&N=620566

Se informa que, según acuerdo de Junta de Gobierno, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir