Autoridad Portuaria de Vigo. Asistencia técnica para la redacción y tramitación del plan director de infraestructuras del puerto de Vigo.

5 Dec 2017

En el BOE de 2 de diciembre, aparece el anuncio de Licitación del servicio de asistencia técnica para la redacción y tramitación del plan director de infraestructuras del puerto de Vigo. Expediente SET-284.

Presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del 19 de diciembre de 2017 (Asistencia técnica para la redacción del plan director de infraestructuras del puerto de Vigo)

Enlace al BOE.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir