Ampliación de prazo: Concurso de ideas para o deseño do Centro de promoción e imaxe dos produtos agrícolas, gandeiros e forestais de Galicia

16 Mar 2020

Ampliado ate o 14 de abril. No DOG de 11 de decembro, anúnciase o concurso de ideas (anteproxectos) con intervención de xurado,  para o deseño do Centro de promoción e imaxe dos produtos agrícolas, gandeiros e forestais de Galicia, baixo a denominación de Galicia Calidade, no predio de Sergude.

Máis información.

Infórmase que, segundo acordo de Xunta de Goberno, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os arquitectos para participar, considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Ampliación de plazo: Concurso de ideas para el diseño del Centro de promoción e imagen de los productos agrícolas, ganaderos y forestales de Galicia

Ampliado hasta el 14 de abril. En el DOG de 11 de diciembre, se anuncia el concurso de ideas (anteproyectos) con intervención de jurado, para el diseño del Centro de promoción e imagen de los productos agrícolas, ganaderos y forestales de Galicia, bajo la denominación de Galicia Calidade, en la finca de Sergude.

Más información.

Se informa que, según acuerdo de Junta de Gobierno, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir