O COAG presenta dous recursos de reposición: un recurso en impugnación da Resolución do 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no Corpo Facultativo Superior da Administración Especial da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo a1, escala de Enxeñaría, escala Ciencias e ESCALA de Arquitectos; así mesmo un recurso en impugnación da Resolución do 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de estabilización para o ingreso no Corpo Facultativo Superior de Administración Especial da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de Enxeñaría, escala Ciencias e escala de Arquitectos

17 Xan 2022

O motivo dos recursos ven dado debido a que as bases de ambas convocatorias establecen que o primeiro exercicio da fase de oposición de acceso libre de cada unha das convocatorias coincidirá co da outra de xeito que sendo os mesmos requisitos de acceso non se pode ir ambas convocatorias. O COAG entende que isto supón unha restrición inxustificada ao acceso á función pública.

Recurso primeiro

Recurso segundo

Compartir