Spanish Dream. Galicia

10 Dec 2013

Ana Amado Pazos+Luz Paz Agras
+Marta Marcos Maroño

Spanish Dream é un proxecto que propón unha reflexión crítica sobre a crise económica e as súas consecuencias. Na actualidade asistimos a unha situación que está a provocar graves desequilibrios económicos en todo o mundo. En España, en particular, esta circunstancia viuse acentuada pola famosa burbulla inmobiliaria.

Spanish Dream es un proyecto que propone una reflexión crítica sobre la crisis económica y sus consecuencias. En la actualidad asistimos a una situación que está provocando graves desequilibrios económicos en todo el mundo. En España, en particular, esta circunstancia se vio acentuada por la famosa burbuja inmobiliaria.

Obra
Spanish Dream

Situación
Galicia – España

Arquitectos
Ana Amado Pazos (3163)
Luz Paz Agras (3020)
Marta Marcos Maroño (3709)

Colaboradores
Felipe Trillo (diseño gráfico)

Año
2010

Memoria

O Proxecto
Spanish Dream é un proxecto que propón unha reflexión crítica sobre a crise económica e as súas consecuencias. Na actualidade asistimos a unha situación que está a provocar graves desequilibrios económicos en todo o mundo. En España, en particular, esta circunstancia viuse acentuada pola famosa burbulla inmobiliaria.

El Proyecto
Spanish Dream es un proyecto que propone una reflexión crítica sobre la crisis económica y sus consecuencias.

 En la actualidad asistimos a una situación que está provocando graves desequilibrios económicos en todo el mundo. En España, en particular, esta circunstancia se vio acentuada por la famosa burbuja inmobiliaria.

01 02

A idea fai referencia ao American Dream como símbolo do que anhela todo un país, o obxectivo final que hai que alcanzar na vida: ter unha vivenda en propiedade. Este desexo lexitimou un modelo social baseado na producción indiscriminada e amparado pola especulación bancaria.

O soño fíxose cachizas e, como herdanza, temos un territorio infestado por obras que quedaron sin rematar e con poucas expectativas de facelo, ruinas prematuras que xa forman parte da nosa paisaxe. Detrás desta situación, agóchase unha realidade persoal, individual e colectiva, que forma parte do día a día e que amosa un escenario pouco optimista.

Spanish Dream alude especialmente ao emocional, recreando escenas familiares en espazos en obras sen rematar con un aspecto pouco doméstico e que probablemente nunca o chegará a ter. O proxecto propón a reflexión sobre unha sociedade que, arrastrada polo afán de convertirse en propietarios, esqueceu o verdadeiro sentido do habitar.

La idea hace referencia al American Dream como símbolo de lo que anhela todo un país, el objetivo final que hay que alcanzar en la vida: tener una vivienda en propiedad. Este deseo legitimó un modelo social basado en la producción indiscriminada y amparado por la especulación bancaria.

El sueño se hizo trizas y, como herencia, tenemos un territorio infestado por obras que quedaron sin terminar y con pocas expectativas de que lo hagan, ruinas prematuras que ya forman parte de nuestro paisaje. Detrás de esta situación, se esconde una realidad personal, individual y colectiva, que forma parte del día a día y que muestra un escenario poco optimista.

Spanish Dream alude especialmente a lo emocional, recreando escenas familiares en espacios en obras sin terminar con un aspecto poco doméstico y que probablemente nunca lo llegará a tener. El proyecto propone la reflexión sobre una sociedad que, arrastrada por el afán de convertirse en propietarios, olvidó el verdadero sentido del habitar.

06 07

A Exposición
Para a exposición do proxecto na sede do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia diséñase unha montaxe específica baseada no uso repetido dun único elemento: o puntal de obra.

A intervención neste espacio require o uso de douscentos puntais de aceiro galvanizado cos que se compartimenta o interior creando una sinuosa doble pel sobre a que se exhiben as imaxes. Este mismo elemento é utilizado para crear una pantalla exterior que pecha dous dos arcos da Casa da Conga e que serve de soporte ó cartel de obra que anuncia a exposición.

La Exposición
Para la exposición del proyecto en la sed del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia se diseña un montaje específico basado en el uso repetido de un único elemento: el puntal de obra.

La intervención en este espacio requiere el uso de doscientos puntales de acero galvanizado con los que se compartimenta el interior creando una sinuosa doble piel sobre la la cual se exhiben las imágenes. Este mismo elemento es utilizado para crear una pantalla exterior que cierra dos de los arcos de la Casa de la Conga y que sirve de soporte al cartel de obra que anuncia la exposición.

0005 09

Ademáis de ser un referente inmediato que conecta a montaxe co mundo da construcción, emprégase o puntal como elemento alegórico que sostén todas esas ruinas prematuras, todos esos soños rotos que nos amosan as fotografías.

A intervención realízase no interior dun edificio histórico do século XVII, nun entorno monumental como é a Praza da Quintana, enfrente á Catedral de Santiago de Compostela, construindo un soporte livián sobre o que as imaxes aparecen flotando e que contrasta coa envolvente pétrea que o contén.

Además de ser un referente inmediato que conecta el montaje con el mundo de la construcción, se emplea el puntal como elemento alegórico que sostiene todas esas ruinas prematuras, todos esos sueños rotos que nos muestran las fotografías.

La intervención se realiza en el interior de un edificio histórico del siglo XVII, en un entorno monumental como es la Plaza de la Quintana, enfrente a la Catedral de Santiago de Compostela, construyendo un soporte liviano sobre el cual las imágenes aparecen flotando y que contrasta con la envolvente pétrea que lo contiene.

Premios
XV Premios COAG. Categoría DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN (Santiago de Compostela)
2013 XII Bienal Española de Arquitectura/pre-finalistas (Madrid)
2013 Premios Arquitectura Plus. Grupo Vía Comunicación/mención de honor (Barcelona)
2013 Festival Eme3- Fundación Jesús Serra/tercer premio (Barcelona)
2013 Sección oficial del salón Outono fotográfico (Ourense)
2012 Descubrimientos PHOTOESPAÑA 2012/seleccionado (Madrid)
2012 I premio internacional de fotografía Galería Rita Castellote/áccesit (Madrid)
2012 Arquia/Próxima premio nacional de arquitectura y III Forum Arquia/finalista/Premio del Público (Madrid)
2010 MACC (Mercado Atlático de Creación Contemporánea). Sección oficial (Santiago de Compostela)

 

Compartir