Centro Ágora. A Coruña

4 Dec 2013

ROJO/FERNÁNDEZ-SHAW
+ Liliana OBAL arquitectos

Como o seu nome indica, Ágora ten que ser lugar accesible e aberto, cun carácter público e colectivo que enfronta á arquitectura cun dobre reto: un Programa complexo e múltiple, pero que se desenvolve nun edificio cuxa verdadeira vocación está ligada e próxima ó concepto e ás cualidades dunha praza.

Como su mismo nombre indica, Ágora debe ser un lugar accesible y abierto, con un carácter público y colectivo que enfrenta a la arquitectura con un doble reto: un Programa complejo y múltiple, pero que se desarrolla en un edificio cuya verdadera vocación está ligada y próxima al concepto y a las cualidades de una plaza.

Obra
Centro Sociocultural Ágora A Coruña

Situación
Parcela Z-2-EQ-5, S-2, San Pedro de Visma
A Coruña – Galicia – España

Arquitectos
Luis Rojo de Castro
Begoña Fernández-Shaw Zulueta
Liliana Claudia Obal Díaz

Colaboradores
Fernando Vasco Hidalgo (aparejador)
NB 35 (estructuras)
Úrculo Ingenieros (instalaciones)

Año
2007-2011

Como o seu nome indica, Ágora ten que ser lugar accesible e aberto para a reunión dos cidadáns e a súa expresión cívica. Este carácter público e colectivo enfronta á arquitectura necesariamente cun dobre reto:

Dun lado, o seu Programa é complexo e múltiple, abarcando dende a cultura, a administración, a reunión, o espectáculo e os servicios sociais. Doutro, aínda sendo un edificio, a súa verdadeira vocación está ligada e próxima ó concepto e ás cualidades dunha praza.

Como su mismo nombre indica, Agóra debe ser lugar accesible y abierto para la reunión de los ciudadanos y su expresión cívica. Este carácter público y colectivo enfrenta a la arquitectura necesariamente con un doble reto:

De un lado, su Programa es complejo y múltiple, abarcando desde la cultura, la administración, la reunión, el espectáculo y los servicios sociales. De otro, aun siendo un edificio, su verdadera vocación está ligada y próxima al concepto y a las cualidades de una plaza.

0001 01

Iconografía e Imaxe Cívica
A urbanización do Sector 2 “San Pedro de Visma” -no que se inscribe o Centro Ágora como centro cívico e vertebrador-, representa un paso máis na domesticación da paisaxe natural e agrícola que rodea A Coruña. Para contrarrestar esta acción traballamos cunha arquitectura construida sobre os criterios da simulación paisaxística e iconográfica, co obxecto de preservar o recordo do ambiente natural e rural que o caracteriza hoxe e que é elemento de identidade de Galicia.

Propomos unha arquitectura integrada na topografía natural do terreo e en continuidade. E, para conseguilo, as cubertas modélanse como se do terreo se tratara, plantadas con sistemas verdes e hidropónicos, convocando a ficción simulada e decorativa dunha paisaxe rural que se asocie co orixinal.

Iconografía e Imagen Cívica
La urbanización del Sector 2 “San Pedro de Visma” -en el que se inscribe el Centro Ágora como centro cívico y vertebrador-, representa un paso más en la domesticación del paisaje natural y agrícola que rodea A Coruña. Para contrarrestar esta acción trabajamos con una arquitectura construida sobre los criterios de la simulación paisajística e icnográfica, con objeto de preservar el recuerdo del ambiente natural y rural que lo caracteriza hoy y que es seña de identidad de Galicia.

Proponemos una arquitectura integrada en la topografía natural del terreno y en continuidad con él. Y, para ello, las cubiertas se modelan como si de terreno se tratara, plantadas con sistemas verdes e hidropónicos, convocando la ficción simulada y decorativa de un paisaje rural que se asocie con el original.

0001 03

0001 04

A Montaña Máxica ofrécese como unha cáscara vexetal e protectora na que a arquitectura camúflase para integrar a cidade e o seu entorno, para recordarnos a historia e a tradición dunha rexión ligada ó medio natural e rural, e para fomentar unha idea de cidade baseada na sostibilidade e o equilibrio.

Organización Formal
A ordenación formal do Centro é reflexo de dous impulsos: un espacial, que busca o equilibrio entre a nova arquitectura e a paisaxe na que se integra; outro, dar cabida ó programa de necesidades de acordo coas súas necesidades de relación entre as partes e de uso de cada unha das áreas (oficinas, espacios públicos, reunión, flexibilidade, etc., ata albergar 10.000 m2 de diversas funcións interrelacionadas pero diferentes).

Por iso propomos unha arquitectura que equilibra figuración arquitectónica e a figuración paisaxística, integrando forma volumétrica e terreo moldeado. Para iso, propomos unha estructura formal, espacial e sustentante trabada e densa, na que se alternan e se integran sólidos geométricos e transparentes con vacíos fluidos e continuos que discurren entre eles.

O resultado é un equilibrio entre interior e exterior e entre compacidade e fragmentación, onde a súa porosidade e transparencia debe garantizar a súa accesibilidade e carácter público, e cunha densidade e compacidade que deben asegurar a capacidade da arquitectura para construir o ambiente recoñecible e protexido do urbano.

Organización Formal
La ordenación formal del Centro es reflejo de dos impulsos: uno espacial, que busca el equilibrio entre la nueva arquitectura y el paisaje en el que se integra; otro, dar cabida al programa de necesidades de acuerdo con sus necesidades de relación entre las partes y de uso de cada área (oficinas, espacios públicos, reunión, flexibilidad, etc., hasta albergar 10.000 m2 de diversas funciones interrelacionadas pero diferentes).

Por ello proponemos una arquitectura que equilibra figuración arquitectónica y la figuración paisajística, integrando forma volumétrica y terreno moldeado. Para ello, proponemos una estructura formal, espacial y sustentante trabada y densa, en la que se alternan y se integran sólidos geométricos y transparentes con vacíos fluidos y continuos que discurren entre ellos.

El resultado es un equilibrio entre interior y exterior y entre compacidad y fragmentación, cuya porosidad y transparencia debe garantizar su accesibilidad y carácter público, y cuya densidad y compacidad deben asegurar la capacidad de la arquitectura para construir el ambiente reconocible y protegido de lo urbano.

La Montaña Mágica se ofrece como una cáscara vegetal y protectora en la que la arquitectura se camufla para integrar la ciudad y su entorno, para recordarnos la historia y la tradición de una región ligada al medio natural y rural, y para fomentar una idea de ciudad basada en la sostenibilidad y el equilibrio.

0001 07

Espacios Públicos e Accesos
Enmarcada por unha planta en forma de “U” e integrada no terreo para producir unha Plaza accesible e aberta, -construida en continuidade co xardín-, o Centro Ágora desenvólvese arredor e por enriba deste espacio, central dende o punto de vista espacial, programático e simbólico.

A misión desta plaza é acoller as actividades lúdicas, os encontros cívicos, as actuacións públicas e as actividades diarias. É parte do Centro e, ó mesmo tempo, a súa expresión máis aberta: praza e xardín mesturados para crear o ambiente cívico e urbano necesario para identificar e potenciar as cualidades particulares do programa de Ágora.

Reforzado pola alineación quebrada e retranqueada da fachada, o Centro ofrécese, dende a rúa, coa imaxe dun outeiro verde e moldeado, arraigado no terreo natural, que se esgaza sutilmente del para ofrecer un espacio accesible, público e transparente.

Forma e Construción
Os sistemas construtivos elixidos son reflexo da vocación de flexibilidade que necesariamente impón o programa: pola variedade de usos e a súa distinta natureza, pola variedade de tamaños derivados dos usos, e pola intercambiabilidade que, por sentido común, debe existir entre os diversos espazos e áreas.
O Ágora é un contedor, unha caixa, pero con forma.

Por iso, os sistemas construtivos son os dos contedores, os propios das caixas: estrutura de celosía metálica de grandes luces no perímetro e plataformas horizontais construídas con sistemas prefabricados (lousas e vigas de formigón armado, vigas de madeira laminada e taboleiros sándwich de madeira) sen estrutura intermedia.

Espacios Públicos y Accesos
Enmarcada por una planta en forma de “U” e integrada en el  terreno para producir una Plaza accesible y abierta, –construida en continuidad con el jardín-, el Centro Ágora se desarrolla alrededor y por encima de este espacio, central desde el punto de vista espacial, programático y simbólico.

La misión de esta plaza es acoger las actividades lúdicas, los encuentros cívicos, las actuaciones públicas y las actividades diarias. Es parte del Centro y, a la vez, su expresión más abierta: plaza y jardín yuxtapuestos para crear el ambiente cívico y urbano necesario para identificar y potenciar las cualidades particulares del programa de Ágora.

Reforzado por la alineación quebrada y retranqueada de la fachada, el Centro se ofrece, desde la calle, con la imagen de una colina verde y moldeada, arraigada en el terreno natural, que se desgaja sutilmente de éste para ofrecer un espacio accesible, público y transparente.

Forma y Construcción
Los sistemas constructivos elegidos son reflejo de la vocación de flexibilidad que necesariamente impone el programa: por la variedad de usos y su distinta naturaleza, por la variedad de tamaños derivados de los usos, y por la íntercambiabilidad que, por sentido común, debe existir entre los diversos espacios y áreas.
El Ágora es un contenedor, una caja, pero con forma.

Por ello, los sistemas constructivos son los de los contenedores, los propios de las cajas: estructura de celosía metálica de grandes luces en el perímetro y plataformas horizontales construidas con sistemas prefabricados (losas y vigas de hormigón armado, vigas de madera laminada y tableros sándwich de madera) sin estructura intermedia.

0001 09

Como consecuencia destes sistemas estruturais e construtivos, o espazo ofrécese aberto e diáfano, cun sistema de recintos modulares repetidos e de salas abertas e continuas, cuxo uso vén determinado non tanto pola forma dos cuartos -que non teñen- como polo sistema de acondicionamento ambiental axeitado a cada uso e polo mobiliario situado en cada sala.

Como consecuencia de estos sistemas estructurales y constructivos, el espacio se ofrece abierto y diáfano, con un sistema de recintos modulares repetidos y de salas abiertas y continuas, cuyo uso viene determinado no tanto por la forma de las habitaciones –que no tienen- como por el sistema de acondicionamiento ambiental adecuado a cada uso y por el mobiliario ubicado en cada sala.

Cendón-Vázquez arquitectos

Premios
2013 XV Premios COAG. Categoría EQUIPAMIENTO (Santiago de Compostela)                                                                                                                    2012 Premio Luis M. Mansilla COAM/finalista (Madrid)
2012Premios FAD/finalista (Barcelona)

Compartir