Seminario OS CONXUNTOS HISTÓRICOS NO BORDE MARÍTIMO GALEGO. Consello da Cultura Galega, 1 e 2 de xullo de 2014.

18 xuñ 2014

Coordinado por Iago Seara Morales e Rafael Vallejo e organizado pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, este seminario abordará a problemática destes conxuntos históricos, a súa protección e conservación patrimonial, con especial atención ás vilas de Cambados, Rinlo, Muros e Combarro.

Nos Conxunto Históricos de borde marítimo, o territorio que soportou as edificacións que formalizaron as súas relacións espaciais personalízase no peculiar encontro do construído coa ría ou co mar. Por iso a singularidade de cada Conxunto Histórico estará construída por esas especiais relacións espaciais e coas da terra firme. A maioría das veces a ría ou o mar eran buscados nos lugares que tiñan características de abrigo previas, necesarias para facilitar as actividades ou artes do mar, que era un factor económico para os seus habitantes, igual que o eran os factores de economía de despensa que acontecían nos espazos baleiros semiconstruídos do resto do territorio. Se posteriormente estas características son alteradas fisicamente polos usos incompatibles ou desmedidos actuais e acaban xerando relacións espaciais novas no Conxunto Histórico, pode que o proceso acabe nunha perda de integridade ou de autenticidade. Esta perda non é desexable nin polas administracións responsables, nin pola cidadanía, que asimilou o significado cultural e patrimonial do Conxunto, nin, no fondo, polos residentes, que directamente decotío salvagardan a súa herdade patrimonial e cultural, tanto individual como colectivamente, non sen dúbidas ou temores de todo tipo.

Existen intereses encontrados nos Conxuntos Históricos: os dos residentes, que poden ser distintos entre si pero que no fondo poden chegar a entenderse xa que os valores que conservar e protexer son tamén de confort e os da calidade ambiental; os dos que explotan o valor económico propiciado pola declaración de Ben de Interese Cultural (BIC) de forma desmedida, e mais aló do sostible polas relacións espaciais propias do ámbito ou do ambiente; os das administracións que teñen que conservalos e procurar o mandato constitucional e autonómico de garantir permanentemente o acceso cultural da cidadanía aos Conxunto Históricos, cousa que é moi distinta da invasión descontrolada dun turismo de masas estandarizado e desviado dos valores que estes Bens reportan. Calquera asentamento de interese cultural nun borde marítimo é expresión das relacións de produción que se conformaron historicamente entre os residentes e o seu territorio, un valor de uso por riba do valor de cambio. O caso é que o que está acontecendo, ou pode acontecer, é que o valor de cambio acabe dominando o valor de uso tradicional. Como reequilibrar entón o peso destes usos? Esta é unha preocupación, unha necesidade, que está no fondo deste seminario e da filosofía dos relatores que aceptaron colaborar nel.

Nestes enlaces pódese consultar o PROGRAMA e facer a INSCRICIÓN.

É necesario inscribirse para asistir ao seminario, só se garantirá a distribución de material divulgativo impreso ás persoas previamente inscritas na actividade.

 

Seminario LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS EN El BORDE MARÍTIMO GALLEGO. Consello da Cultura Gallega , 1 y 2 de julio de 2014.

Coordinado por Iago Seara Morales y Rafael Vallejo y organizado por la Sección de Patrimonio y Bienes Culturales del Consello da Cultura Gallega, este seminario abordará la problemática de estos conjuntos históricos, su protección y conservación patrimonial, con especial atención a las villas de Cambados, Rinlo, Muros y Combarro.

En los Conjuntos Históricos de borde marítimo, el territorio que soportó las edificaciones que formalizaron sus relaciones espaciales se personaliza en el peculiar encuentro del construido con la ría o con el mar. Por eso la singularidad de cada Conjunto Histórico estará construida por esas especiales relaciones espaciales y con las de la tierra firme. La mayoría de las veces a ría o el mar eran buscados en los lugares que tenían características de abrigo previas, necesarias para facilitar las actividades o artes del mar, que era un factor económico para sus habitantes, igual que lo eran los factores de economía de despensa que acontecían en los espacios vacíos semiconstruídos del resto del territorio. Si posteriormente estas características son alteradas físicamente por los usos incompatibles o desmedidos actuales y acaban generando relaciones espaciales noticias en el Conjunto Histórico, puede que el proceso acabe en una pérdida de integridad o de autenticidad. Esta pérdida no es deseable ni por las administraciones responsables, ni por la ciudadanía, que asimiló el significado cultural y patrimonial del Conjunto, ni, en el fondo, por los residentes, que directamente decotío salvaguardan la suya heredad patrimonial y cultural, tanto individual como colectivamente, no sin dudas o temores de todo tipo.

Existen intereses encontrados nos Conjuntos Históricos: los de los residentes, que pueden ser distintos entre sí pero que en el fondo pueden llegar a entenderse ya que los valores que conservar y proteger son también de confort y los de la calidad ambiental; los de los que explotan el valor económico propiciado por la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de forma desmedida, y allá del sostenible por las relaciones espaciales propias del ámbito o del ambiente; los de las administraciones que tienen que conservarlos y procurar el mandato constitucional y autonómico de garantizar permanentemente el acceso cultural de la ciudadanía a los Conjunto Históricos, cosa que es muy distinta de la invasión descontrolada de un turismo de masas estandarizado y desviado de los valores que estos Bienes reportan. Cualquier asentamiento de interés cultural en un borde marítimo es expresión de las relaciones de producción que se conformaron históricamente entre los residentes y su territorio, un valor de uso por riba del valor de cambio. El caso es que el que está aconteciendo, o puede acontecer, es que el valor de cambio acabe dominando el valor de uso tradicional. Como reequilibrar entonces el peso disteis usos? Esta es una preocupación, una necesidad, que está en el fondo de este seminario y de la filosofía de los ponentes que aceptaron colaborar en él.

En estos enlaces se puede consultar el PROGRAMA y hacer la INSCRIPCIÓN.
ES necesario inscribirse para asistir al seminario, sólo se garantizará la distribución de material divulgativo impreso a las personas previamente inscritas en la actividad.

Compartir