Remate do prazo de presentación de candidaturas | Eleccións COAG 2019

17 Abr 2019

Tal e como se indica na Circular 3 2019, o vindeiro luns 22 de abril, ás 14,00 horas, remata o prazo para a presentación de candidaturas para as eleccións colexiais que terán lugar o día 20 de maio de 2019.

Tal e como se indica na circular, os aspirantes ós cargos deberán presenta-las súas candidaturas perante a Xunta de Goberno antes das 14,00 horas do día 22 de ABRIL e, de cumpriren os requisitos de elixibilidade, serán proclamados candidatos pola Xunta de Goberno na súa sesión de 24 de abril, o cal será comunicado mediante unha circular colexial, determinando a apertura do período de campaña electoral.

Para que un colexiado poida formar parte da Xunta de Goberno será necesario:

a. Estar incorporado ao Colexio como colexiado residente.
b. Non estar sancionado disciplinariamente e ter canceladas as correccións que lle foran impostas.
c. Non estar en situación de incapacidade ou inhabilitación para o exercicio profesional.
d. Ser elixido mediante votación segundo o procedemento establecido nos estatutos.

Para que un colexiado poida formar parte da Xunta Directiva dunha Delegación será necesario, ademais,estar adscrito a esa Delegación colexial.


Finalización del plazo de presentación de candidaturas | Elecciones COAG 2019

Tal y como se indica en la Circular 3 2019, el próximo lunes 22 de abril, a las 14,00 horas, finaliza el plazo para la presentación de candidaturas para las elecciones colegiales que tendrán lugar el día 20 de mayo de 2019.

Tal y como se indica en la circular, los aspirantes a los cargos deberán presentar sus candidaturas ante la Junta de Gobierno antes de las 14,00 horas del día 22 de ABRIL y, de cumplir los requisitos de elegibilidad, serán proclamados candidatos por la Junta de Gobierno en su sesión de 24 de abril, lo cual será comunicado mediante una circular colegial, determinando la apertura del período de campaña electoral.

Para que un colegiado pueda formar parte de la Junta de Gobierno será necesario:

a. Estar incorporado al Colegio como colegiado residente.
b. No estar sancionado disciplinariamente y tener canceladas las correcciones que le habían sido impuestas.
c. No estar en situación de incapacidad o inhabilitación para el ejercicio profesional.
d. Ser elegido mediante votación según el procedimiento establecido en los estatutos.

Para que un colegiado pueda formar parte de la Junta Directiva de una Delegación será necesario, además,estar adscrito la esa Delegación colegial.

Compartir