Herramienta de consulta. Deslinde de costas provincia de Lugo

26 Mar 2014

De conformidade co previsto na lexislación de costas, o Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, leva a cabo o Plan de deslindes, tramitando e aprobando os expedientes que definen a liña de deslinde do Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Para facilitar o coñecemento dos traballos de deslinde realizados está en marcha un proxecto que permite consultar a liña de deslinde e os terreos privados afectados pola zona de servidume de protección sobre a cartografía das localidades costeiras, ou ben sobre as fotografías aéreas dispoñibles. Deste modo, calquera interesado nun inmoble situado na costa verá de forma sinxela e inmediata se esa propiedade podería estar afectada pola delimitación do dominio público marítimo-terrestre.

Na actualidade a ferramenta permite consultar a información de Baleares, Tarragona, Granada e Lugo, se ben está prevista a súa ampliación paulatina. Os datos dispoñibles teñen un carácter meramente informativo. A súa función principal consiste en divulgar e difundir os traballos elaborados ata a data pola Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para ofrecer unha mellor información ao cidadán.

O acceso a esta información pódese realizar de tres maneiras:

1. A través do Visor do Ministerio, onde se publican dúas zonas: a delimitada pola liña verde cara ao mar, que constitúe o dominio público marítimo-terrestre, e a comprendida entre a liña amarela e a verde, denominada zona de servidume de protección, que constitúe a área de terreos de propiedade privada afectados por limitación de usos.

2. A través da Sede Electrónica del Catastro, do Ministerio de Economía y Hacienda, sen necesidade de sinatura electrónica e dispoñible en español e en inglés.

3. A través do acceso ao Servicio WMS do Dominio Público Marítimo Terrestre.

En todo caso, a información poderá ser contrastada en cada un dos Servicios Periféricos de costas.

De conformidad con lo previsto en la legislación de costas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lleva a cabo el Plan de deslindes, tramitando y aprobando los expedientes que definen la línea de deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre. 

Para facilitar el conocimiento de los trabajos de deslinde realizados está en marcha un proyecto que permite consultar la línea de deslinde y los terrenos privados afectados por la zona de servidumbre de protección sobre la cartografía de las localidades costeras, o bien sobre las fotografías aéreas disponibles. De este modo, cualquiera interesado en un inmueble situado en la costa verá de forma sencilla e inmediata si esa propiedad podría estar afectada por la delimitación del dominio público marítimo-terrestre. 

En la actualidad la herramienta permite consultar la información de Baleares, Tarragona, Granada y Lugo, si bien está prevista su ampliación paulatina. Los datos disponibles tienen un carácter meramente informativo. Su función principal consiste en divulgar y difundir los trabajos elaborados hasta la fecha por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para ofrecer una mejor información al ciudadano.

El acceso a esta información se puede realizar de tres formas:

1. A través del Visor del Ministerio, donde se publican dos zonas: la delimitada por la línea verde hacia el mar, que constituye el dominio público marítimo-terrestre, y la comprendida entre la línea amarilla y la verde, denominada zona de servidumbre de protección, que constituye el área de terrenos de propiedad privada afectados por limitación de usos. 

2. A través de la Sede Electrónica del Catastro, del Ministerio de Economía y Hacienda, sin necesidad de firma electrónica y disponible en español y en inglés.

3. A través del acceso al Servicio WMS del Dominio Público Marítimo Terrestre.

En todo caso, la información podrá ser contrastada en cada uno de los Servicios Periféricos de costas.

Compartir