No BOP de Pontevedra de 26 de xullo, anunciase a convocatoria do procedemento para cobertura transitoria da praza vacante de ARQUITECTO SUPERIOR do concello, en Comisión servizos, con carácter voluntario, entre funcionarios de distinta corporación municipal.

O prazo para a presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Para máis información, poderase consultar o seguinte ENLACE