CIDADES SUBXACENTES Publicación das Xornadas Cidades Subxacentes (A Coruña 23-26 Marzo 2011) a cargo do colectivo 1AUN.

17 Out 2014

“Existen en Galicia unha serie de conxuntos urbanos policéntricos formados por vilas que establecen entre elas múltiples relacións e sinerxias, e conforman espazos dinámicos cunha poboación cuantitativamente equiparable á de calquera cidade galega compacta de tamaño medio pero cuns vínculos co territorio máis diversos.

Este tipo de situacións podémolas atopar en áreas como O Salnés, O Barbanza, A Mariña Lucense… estruturas que aparecen como “cidades subxacentes”, en formación e cunha masa crítica que permite grandes potencialidades para xerar riqueza e servizos ós cidadáns. ¿Cómo debemos abordar estes espazos dende o mundo da arquitectura e a planificación do territorio?; ¿é factible unha planificación conxunta?, e en todo caso,¿con que nivel de intensidade? ¿plans supramunicipais?, ¿consorcios?, ¿fusións de concejos?”
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
A Comisión de Cultura do COAG felicita ao colectivo 1AUN polo rexistro documental recollido neta publicación, resultado das Xornadas desenvolvidas na ETSAC no 2013, e lle agradecemos a oportunidade de colaborar na súa edición e distribución.

PVP: 10 €
Colexiados: 9 €
Colexiados que teñan suscrito servizo de publicacións: 7,5 €
Pedidos: libroscoag@colexiodearquitectos.org

CIUDADES SUBYACENTES
Publicación de las Jornadas Ciudades Subyacentes (A Coruña 23-26 Marzo 2011) a cargo del colectivo 1AUN.
“Existen en Galicia una serie de conjuntos urbanos policéntricos formados por villas que establecen entre ellas múltiples relaciones y sinerxias, y conforman espacios dinámicos con una población cuantitativamente equiparable a la de cualquier ciudad gallega compacta de tamaño medio pero con unos vínculos con el territorio más diversos. Este tipo de situaciones las podemos encontrar en áreas como O Salnés, O Barbanza, La Marina Lucense… estructuras que aparecen cómo ?ciudades subyacentes?, en formación y con una masa crítica que permite grandes potencialidades para generar riqueza y servicios a los ciudadanos. ¿Cómo debemos abordar estos espacios desde el mundo de la arquitectura y la planificación del territorio?; ¿es factible una planificación conjunta?, y en todo caso,¿con que nivel de intensidad? ¿planes supramunicipales?, ¿consorcios?, ¿fusiones de concejos??”
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La Comisión de Cultura del COAG felicita al colectivo 1AUN por el registro documental recogido neta publicación, resultado de las Jornadas desarrolladas en la ETSAC en el 2013, y le agradecemos la oportunidad de colaborar en su edición y distribución.

PVP: 10 €
Colegiados: 9 €
Colegiados que tengan suscrito servicio de publicaciones: 7,5 €
Pedidos: libroscoag@colexiodearquitectos.org

Compartir