Aclaracións sobre a documentación relativa ao presuposto 2021

11 Dec 2020

Indícase que xa está dispoñible, no apartado web de información da Xunta Xeral na web colexial para coñecemento dos colexiados, o documento co detalle da previsión de gastos e ingresos de cada delegación colexial para o exercicio 2021. Esta previsión de gastos e ingresos das delegacións consiste nunha descrición detallada das partidas e/ou actividades ás que cada delegación destina a asignación presupostaria colexial, conforme ao aprobado polas correspondentes Xuntas de delegacións celebradas no pasado mes de novembro.

Neste sentido, indícase que a posterior ratificación pola Xunta de Goberno do detalle presupostario de cada delegación tratase dun mero formalismo, consistente na toma de coñecemento e incorporación de ditas previsións no presuposto xeneral do COAG, xa que non se prevé cambio algún no acordado polas Xuntas de Delegación.


Aclaraciones sobre la documentación relativa al Presupuesto 2021

Se indica que ya está disponible, en el apartado web de información de la Junta General en la web colegial para conocimiento de los colegiados, el documento con el detalle de la previsión de gastos e ingresos de cada delegación colegial para el ejercicio 2021. Esta previsión de gastos e ingresos de las delegaciones consiste en una descripción detallada de las partidas y/o actividades a las que cada delegación destina la asignación presupuestaria colegial, conforme a lo aprobado por las correspondientes Juntas de delegaciones celebradas en el pasado mes de noviembre.

En este sentido, se indica que la posterior ratificación por la Junta de Gobierno del detalle presupuestario de cada delegación se trata de un mero formalismo, consistente en la toma de conocimiento e incorporación de dichas previsiones en el presupuesto general del COAG, ya que no se prevé cambio alguno en lo acordado por las Juntas de Delegación.

Compartir