Creación dunha praza de Arquitecto/a de Visado e apoio á Área de Formación

5 Feb 2019

Tal e como se indica na Circular 1/2019, a Xunta de Goberno acordou crear unha praza de arquitecto/a para que preste as funcións de arquitecto de Visado na Delegación de A Coruña, con dispoñibilidade para a Sede colexial, así como as funcións de persoal de apoio á Área de Formación.

Conforme ao previsto no art. 9 do Convenio colectivo do COAG, establécense as seguintes etapas para a provisión da devandita vacante:

  1. Concurso de traslados, entre o persoal fixo do COAG de igual categoría á praza que se debe ocupar, o cal se realizará no prazo e coas prescricións que se indican no presente acordo así como as que determine o tribunal.
  2. Concurso restrinxido, entre o persoal fixo do COAG, o cal se realizará no prazo e coas prescricións que se indican no presente acordo así como as que determine o tribunal.
  3. En caso de que a praza non se adxudique nos concursos internos, convocarase unha convocatoria laboral libre por medio de convocatoria pública, a cal se realizará mediante circular colexial coas prescricións que se indican no presente acordo así como na data e coas prescricións que determine o tribunal.

Máis información na Circular 1/2019.


Creación de una plaza de Arquitecto/a de Visado y apoyo al Área de Formación

Tal y como se indica en la Circular 1/2019, la Xunta de Gobierno acordó crear una plaza de arquitecto/a para que preste las funciones de Arquitecto de Visado en la Delegación de A Coruña, con disponibilidad para la Sede colegial, así como las funciones de personal de apoyo al Área de Formación.

Conforme a lo previsto en el art. 9 del Convenio colectivo del COAG, se establecen las siguientes etapas para la provisión de dicha vacante:

  1. Concurso de traslados, entre el personal fijo del COAG de igual categoría a la plaza que se debe ocupar, lo cual se realizará en el plazo y con las prescripciones que se indican en el presente acuerdo así como las que determine el tribunal.
  2. Concurso restringido, entre el personal fijo del COAG, lo cual se realizará en el plazo y con las prescripciones que se indican en el presente acuerdo así como las que determine el tribunal.
  3. En caso de que la plaza no se adjudique en los concursos internos, se convocará una convocatoria laboral libre por medio de convocatoria pública, la cuál se realizará mediante circular colegial con las prescripciones que se indican en el presente acuerdo así como en la fecha y con las prescripciones que determine el tribunal.

Más información en la Circular 1/2019.

 

Compartir