Cambio de data da Xunta Xeral ordinaria para o 29 de maio

11 maio 2017

Infórmase que, tal e como se anuncia na circular 13/2017 a Xunta Xeral ordinaria terá lugar o luns 29 de maio nas oficinas da Sede colexial en Santiago de Compostela, ás 16,00 horas en primera convocatoria e ás 16,30 en segunda. Tamén se dá conta da proposta de resolución en relación ao recurso presentado contra o acordo adoptado pola Xunta Xeral ordinaria de 21 de decembro de 2016 de aprobación definitiva da “Guía de tramitación de traballos profesionais”.

No panel de servizos da web colexial, pódese consultar a documentación dos asuntos a tratar na sesión así como toda a información e documentación relativa á participación telemática nas Xuntas Xerais.


Se informa que, tal y como se anuncia en la circular 13/2017 la Junta General ordinaria tendrá lugar el lunes 29 de mayo en las oficinas de la Sede colegial en Santiago de Compostela, a las 16,00 hroas en primera convocatoria y a las 16,30 en segunda. También se da cuenta de la propuesta de resolución en relación al recurso presentado contra el acuerdo adoptado por la Junta General ordinaria de 21 de diciembre de 2016 de aprobación definitiva de la “Guia de tramitación de trabajos profesionales”.

En el panel de servicios de la web colegial, se puede consultar la documentación de los asuntos a tratar así como toda la información y documentación relativa a la participación telemática en la Juntas Generales.

Compartir